رئیس جمهور می گوید پول نقد ۴۲۰۰ تومانی برداشته تبدیل می شود با این حال افراد افزایش را بافت نکنند/ این یعنی سنسورهای افراد اجتناب کرده اند کار می افتد؟!اجتناب کرده اند خوب سو وزیر بهداشت مقامات سیزدهم همراه خود صدای بلند اجتناب کرده اند لغو پول خارجی محبوب تمامی کالاهای اساسی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ ساعت پس اجتناب کرده اند این اظهارات سخنگوی مقامات در اظهاراتی انصافاً ضد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقیض در ترکیبی خبرنگاران اجتناب کرده اند یکپارچه این الگو خبر داد. اجتناب کرده اند تخصیص پول خارجی محبوب به خبر.

این الگو اطلاعاتی آرم می دهد کدام ممکن است مقامات باقی مانده است پروژه شخصی را در خصوص پول خارجی محبوب روشن نکرده است. او اجتناب کرده اند خوب طرف {دوست دارد} اجتناب کرده اند استرس تخصیص اکثریت اینها پول خارجی خلاص شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری اجتناب کرده اند مجازات ها بالقوه رهایی اجتناب کرده اند پول خارجی محبوب می ترسد.

بر این ایده است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اعضای کابینه (وزیر بهداشت) اجتناب کرده اند لغو پول خارجی محبوب صحبت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضای کابینه (سخنگوی مقامات) آن را تکذیب می تنبل.

{در میان} این فضاهای غیرشفاف ۹ افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ متخصصان در شرایط حال نمی دانند کدام ممکن است الگو تخصیص پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی در جاری انجام است هر دو اینکه مقامات همراه خود اختصاص این پول خارجی موافقت نکرده است.

وقتی مشاوره تبدیل می شود برخی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان ها اجتناب کرده اند تن میلیون دلار سوء استفاده کرده اند، با این حال هیچ پرونده قضایی {در این} زمینه مطرح نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تحمل تعقیب قرار نگرفته است، به این معناست کدام ممکن است پایین سر ممکن است خبری است. اجتناب کرده اند او. از هر لحاظ آن دسته اجتناب کرده اند بازرگانانی کدام ممکن است پول نقد ۴۲۰۰ تومانی را اکتسابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس آن را به هزینه ۳۰ هزار تومان دسترس در بازار می فروختند اجتناب کرده اند گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مجوز گرفتند. . استفاده. اگر {در این} بین تخلفی صورت گرفت، متولیان این موسسات نیز باید پاسخگو باشند. اگر این کوتاهی ها صورت نگیرد باید پاسخگو باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تخلف شد باید در برابر این قوانین پاسخگو باشند.

بطور عمومی پایه بی نظیر تخصیص پول خارجی محبوب، اجرای عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وضعیت معیشتی دهک های محروم گروه بود. اکثریت اینها پول نقد برای این بازسازی شده است کدام ممکن است اقلامی قابل مقایسه با گوشت، مرغ، ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجتناب کرده اند سفره از ما بردن نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد برای تهیه این اقلام حیاتی اشکال کمتری داشته باشند. اگر نظارت کارشناسانه {به درستی} اعمال می شد، این نیازها به همان اندازه حد زیادی محقق می شد، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مقامات در موقعیت به اعمال چنین نظارتی نیست، به جای آن رفع اشکال، اشکال را رفع می تنبل.

نکته قابل ملاحظه اینکه رئیس جمهور ادعا می تنبل کدام ممکن است لغو ۴۲۰۰ تومان تاثیری در معیشت افراد ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار این لغو بر معیشت افراد ناچیز است. نگفتند پنهان کاری به {این دلیل است} کدام ممکن است افراد حسگرهای شخصی را گم کرده اند هر دو مقامات راه رفع هایی برای کاهش اضطراب اندیشیده است؟

شخصاً {افرادی که} به رئیس جمهور توصیه مالی می دهند قابل اعتقاد نیستند. به همان اندازه پیش اجتناب کرده اند این، تا حد زیادی اظهارات رئیس مقامات اساساً مبتنی بر واقعیات مالی نبود. ممکن است در نظر گرفته شده می کنم رئیس جمهور باید مشاوران شخصی را اصلاح دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی را محدوده تنبل کدام ممکن است به او داده ها مناسب بدهند.

شکی نیست کدام ممکن است مدیران گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه به رئیس جمهور مشاوره اند کدام ممکن است بردن پول خارجی محبوب تبعات ملموسی برای معیشت افراد ممکن است داشته باشد. در شرایطی کدام ممکن است در دنیای دقیق قیمت گوشت به بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ هزار تومان، برنج به بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ماهی به رکوردهای باور نکردنی رسید، صدای دور شدن استخوان زیر این فشار به گوش می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمدین ماجرا اینجاست کدام ممکن است اندیشه متشابه سازی مقامات اجتناب کرده اند نرخ پول خارجی صحبت می تنبل اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است تنها همراه خود بردن پول خارجی محبوب می توان نرخ پول خارجی را متشابه کرد.

در شرایط کنونی ابتدا مقامات باید به سیستم انتخاب گیری شخصی تعیین کنید دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب رای اجتناب کرده اند موجود در کابینه به سطح درز تنبل. در مرحله بعد مورد نیاز است کدام ممکن است مشخص ترین اشخاص حقیقی در قالب مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مالی در مقامات ورزش کنند. اگر این سیستم مقامات برای لغو پول نقد ۴۲۰۰ تومانی است، باید آن را همراه خود صدای بلند ادعا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر قصد بالا دادن به الگو اختصاص پول نقد ۴۲۰۰ تومانی را دارد، همه چیز دوباره باید همراه خود ضمانت ادعا تنبل. دولتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خاص عقاید شخصی هراس داشته باشد، {نمی تواند} به نیازها اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده شخصی برسد.

۲۳۳۰۲