رئیس سازمان انرژی اتمی: این سازمان همچنان حضور دارد و بر تاسیسات هسته ای کشور نظارت دارد.
محمد اسلامی: در خصوص رآکتور تحقیقاتی و به ویژه رآکتوری که می تواند آزمایش سوخت سایر راکتورها را انجام دهد، برنامه ریزی کرده ایم که بر اساس تحقیقات انجام شده در هفته های آینده، ساخت راکتور تحقیقاتی را در سایت اصفهان به طور رسمی آغاز کنیم.