رئیس: ما حاضریم بهای آبروی شخصی را بپردازیم


در نشست صمیمی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، عصر روز یکشنبه ۲۶ فروردین، آقای ابراهیم رئیسی همراه خود تبریک ولادت همراه خود سعادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است تداوم دوره ها مشترک مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تداوم داشته باشد. مجلس منشأ برکات فراوانی برای اداره کردن ملت {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح نظراتی کدام ممکن است {در این} دوره ها مطرح تبدیل می شود قطعاً برای ملت پیشگام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس برای تداوم این امر حیاتی است. مسیر رفع مشکلات ملت

رئیس جمهور همراه خود ملاحظه به انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی قوای سه گانه اجباری برای برون سر خورد اجتناب کرده اند مشکلات ملت، اظهار داشت: مقامات همراه خود ورزش شخصی نماد داده کدام ممکن است تصمیم گرفت به رفع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تعدادی از ماه قبلی اقدامات خوبی {انجام شده} است. ”

رئیسی امید آفرینی در گروه را مهمترین میل مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امید آفرینی همراه خود اقدام امکان پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اختلاط همه ارکان نظام حکمرانی ملت اجتناب کرده اند جمله مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس امکان پذیر است. خوب نیاز مشخص

وی کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق مناسب همراه خود مجلس نمایندگان را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: مقامات اجتناب کرده اند نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مجلس نمایندگان استقبال می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو توده ها به همه وزرا ضمانت داده است کدام ممکن است کمتر از کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت را همراه خود مجلس نمایندگان دارند. مجلس نمایندگان. در عین جاری اجباری است نمایندگان احترام به الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای امور اجرایی نیز ملاحظه داشته باشند.

رئیس جمهور همراه خود خاص اینکه نمایندگان عملکرد مهمی در ارتقای انجام وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روحیه وزرا دارند، افزود: اگر وزیری به خاطر برخی حرف ها روحیه شخصی را اجتناب کرده اند کف دست بدهد، آن وزیر {نمی تواند} کارآمد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت ممکن است کارساز باشد. کشوری است کدام ممکن است قلمرو در آن شکسته است.

رئیس ممکن است برای رهایی اجتناب کرده اند هر گونه مشکلی اجتناب کرده اند وزرا تقاضا هر دو دلیل خواستم، با این حال در عین جاری اذعان داشت: همه این کارها همراه خود احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد قابل انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید تضعیف، تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز بساز منتقدان شاد هستند.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی تنظیم مفهوم، تنظیم در فرآیندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات نهادی را اجتناب کرده اند مولفه های رویکرد تغییر آفرین به حکومت مردم عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مقامات تصمیم گرفت به تحمیل تنظیم است. امروزه تنظیم رویکرد همراه خود اقدامات مقامات در بخش های مختلف همراه خود جدیت دنبال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه تنظیم فرآیندها نیز در تمامی وزارتخانه ها تحریک کردن شده {است تا} زمینه تغییر دقیق فراهم شود.

رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه مقامات همراه خود قاطعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت در جاری انجام اقدامات شجاعانه به طور قابل توجهی در بخش اصلاحات مالی است، اظهار داشت: تصمیم گرفت هستیم اصلاحات ساختاری را در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله نظام بانکی، مالیاتی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس انجام دهیم. ما حاضریم بهای مشهور شخصی را بپردازیم.

رئیس: ما حاضریم بهای آبروی خود را بپردازیم

تا حد زیادی بیاموزید:

رئیس قوه مجریه کشورمان همراه خود تاکید بر اینکه مقامات هیچ گاه به محیط نمی رود، اظهار داشت: درست در این لحظه افراد اجتناب کرده اند {همه ما} پیش بینی دارند کدام ممکن است مشکلات ملت را رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً کوچکترین حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن کدام ممکن است افراد را عصبانی تدریجی گناه نابخشودنی است.

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به برخی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده در پول خارجی محبوب، صیانت اجتناب کرده اند معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهرهای مردم را میل بی نظیر مقامات در اجرای اصلاحات مالی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تصمیم گرفت هستیم شرایط صحیح را برای این صدور پول خارجی محبوب تحمیل کنید.» در بازارها، {در میان} فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت افراد، هیچ گونه تأثیر اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای عقب کشیدن ندارد.

رئیسی در خصوص اجرای دستور ۴۴ قوانین اساسی اظهار داشت: مقامات تصمیم گرفت به اجرای این دستور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت هستیم برخلاف قبلی اجرای دستور ۴۴ را طبق قوانین همراه خود قوت پیگیری کنیم. کمبودهای زیادی در اجرای آن موجود است.»

۲۱۱۲۴