رابرت مالی: ما متعهد به دیپلماسی معنادار با ایران هستیم
دور هشتم مذاکرات لغو تحریم ها که در ۲۶ دسامبر سال گذشته آغاز شد، در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ با مشاوره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد مرحله جالبی شد و مذاکره کنندگان برای رایزنی های سیاسی به پایتخت بازگشتند. اتخاذ تصمیمات سیاسی ایالات متحده