راه اندازی شد ۴ عضو جدید به هیات امنای وسط افزایش فیلم های مستند، تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیمیشنبه گزارش خبرگزاری الکترونیک، به توصیه شده محمد خزایی رئیس گروه سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تصمیم وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، اعضای هیات امنای وسط افزایش فیلم های مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربی. . خوب سینمای انیمیشن

محمدمهدی اسماعیلی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، مجید شاه حسینی، غیر معمول طالب زاده، محمدحسین ایمانی خوشکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید غفوری اعضای هیات امنای وسط افزایش سینمای مستند، تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویانمایی را منصوب کردند.

محتوای متنی انتخاب اعضای هیات امنای وسط افزایش سینمای مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربی به رئوس مطالب زیر است:

همراه خود ملاحظه به اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارب ارزنده جناب برتر در جهان سینما، بنا به توصیه شده معاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استناد ماده ۸ اساسنامه وسط سینمای مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربی به موجب این تصمیم شناخته شده به عنوان عضو هیئت امنای وسط افزایش سینمای مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربی منصوب می شوید.
اجتناب کرده اند خداوند منان توفیق ممکن است را در پیشبرد سینمای مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیمیشن مسئلت دارم.

الاسماعیلی {در این} تصمیم علاوه بر این اجتناب کرده اند هیئت امنای سابق وسط افزایش سینمای مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیمیشن تشکر کرد.

۵۷۵۷