راوی پور اتصال پیچیده بین «پدری» بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شکوه» زنان پوتین را تحلیل می تدریجی.


به گزارش خبرآنلاین، علی اکبر روی پور نوشت:

“وقتی با اشاره به فرزندپروری انگلیسی صحبت می کنیم به چه معناست؟” پوتین ۲ زن دارد با این حال بی بی سی دوست ندارم رسانه ها تنها چهره یکی اجتناب کرده اند آنها را در کنار همراه خود محتوای متنی خبر آشکار کرده است. چرا؟ چون این به سختی زیباتر است! حتی اجتناب کرده اند ضربه زدن به دشمن هم ابایی ندارند! پوتین ۲ زن دارد با این حال بی بی سی دوست ندارم رسانه ها تنها چهره یکی اجتناب کرده اند آنها را در کنار همراه خود محتوای متنی خبر آشکار کرده است.

راویپور رابطه پیچیده بین

تا حد زیادی بیاموزید:

۲۱۱۲۴