رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا با قطار به اوکراین سفر کردند
سازماندهی سفر این سه رهبر اروپایی چند هفته طول کشید و آنها در تلاش بودند تا این سفر را ترتیب دهند. کاهش انتقادات در اوکراین در مورد واکنش آنها به جنگ کاهش واکنش آنها به جنگ.