روزنامه الهمشهری نوشت: دوران وب بودجه تمام شده استبر ایده نظرسنجی های همشهری، ۲ اپراتور برتر ملت (در کنار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانسل) اقدامی هماهنگ برای بردن بسته های ارزان برای افراد انجام داده اند. بازرسی موقعیت یابی های کسب پر از این ۲ اپراتور تلفن در کنار آرم می دهد کدام ممکن است در جاری حاضر کمتر از شهرت بسته های وب در کنار ۴ ماه (۱۲۰ روز) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی بسته های بلندمدت زودتر اعم اجتناب کرده اند بسته های شش ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ساله بودجه قیمت حاضر شده است. وب به مردمان، به طور مناسب بردن شده است. جدا از این، بسته های مختصر مدت رایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان بردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان مجبور به استفاده اجتناب کرده اند بسته های پرهزینه تر می شوند.

شناخته شده به عنوان مثال بسته ترجیح وب خوب ماهه همراه خود بازدید کنندگان ۱۰ گیگابایتی اجتناب کرده اند بسته های هر ۲ اپراتور بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان مجبور به کسب بسته های خوب ماهه همراه خود کمیت بازدید کنندگان کمتر شدند. مشتریان این ۲ اپراتور در حالی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این می توانستند بسته خوب ماهه همراه خود بازدید کنندگان ۱۰ گیگابایتی را همراه خود قیمت ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان خریداری کنند، اکنون در بهتر از حالت باید بسته خوب ماهه ۷ گیگابایتی را همراه خود قیمت ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تومان خریداری کنند! با اشاره به این بسته افزایش قیمت برای هر گیگابایت وب بیش اجتناب کرده اند ۳۶.۵ نسبت آرم داده شده است.
پیش اجتناب کرده اند این در تیرماه ۱۳۹۹، این ۲ اپراتور اقدامی خیلی شبیه انجام داده بودند، با این حال همراه خود شکایت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال جریمه های با کیفیت صنعتی اجتناب کرده اند سوی گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی، خودت را پیدا کن بسته های ارزان یک بار دیگر به راحتی در دسترس است قرار گرفت.
در آن نقطه، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات، ادعا کرد کدام ممکن است افزایش قیمت وب در کنار همراه خود «همدستی» در کنار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانسل «بوتلگ» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اپراتورها باید قیمت های زودتر شخصی را برگردانند. .
پس اجتناب کرده اند حدود ۴۵ روز تاخیر، خودت را پیدا کن ۲ اپراتور برتر ملت اجتناب کرده اند اقدام مشترک شخصی برای افزایش قیمت، بردن برخی بسته‌های وب در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن بسته‌های بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون‌به‌صرفه به اپلیکیشن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدهای Square Star صرف تذکر کردند.

وب سلول پرهزینه پس اجتناب کرده اند بازیابی
مسئولان وزارت ارتباطات نیز همین سخنان را دانستن درباره گرانی وب تدریجی {به دلیل} بردن بسته های بودجه قیمت وب سلول تکرار می کنند. خوب تأمین آگاه {در این} زمینه به همشهری اظهار داشت: گروه نظارتی در صورتی کدام ممکن است بسته های اپراتورها در چارچوب قیمت گذاری مصوب سال ۹۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ باشد، تداخلی همراه خود بسته های اپراتورها ندارد.
در هفته قبلی نمایندگی های حاضر دهنده ارائه دهندگان وب تدریجی (ADSL) ارائه دهندگان شخصی را منطقی۶۰ نسبت افزایش داده اند. پیش اجتناب کرده اند اعتراض مشتریان، آخر رگولاتوری شناخته شده به عنوان متولی قیمت گذاری وب ادعا ای صادر کرد. اگرچه این گروه در ادعا شخصی تاکید کرده است کدام ممکن است ادامه دارد قوانین جدیدی برای افزایش قیمت وب تصویب نشده است، با این حال تلویحا اذعان کرد کدام ممکن است افزایش قیمت توسط برخی نمایندگی های حاضر دهنده ارائه دهندگان اینترنتی رصد شده است.
رگولاتوری همراه خود ردیابی به افزایش تعرفه بسته های وب برای برخی اپراتورها نوشت: اخیرا افزایش قیمت وب تدریجی همراه خود برخی اپراتورها در جاری بازرسی است به منظور که اگر خارج اجتناب کرده اند چارچوب قانونی (مصوبات سال ۹۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶) باشد، بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را جریمه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین را برای متخلفان اعمال کرد.
در ادعا نظارتی آمده است کدام ممکن است اپراتورها می توانند تعرفه ها را در محدوده خاصی افزایش دهند. {در این} اطلاعیه آمده است: ملاحظه مشتریان را به این نکته جلب می کنیم کدام ممکن است بر ایده مقررات مصوب در سال های قبلی، اپراتورها مجاز به انواع بسته های خدماتی در محدوده مشخصی بوده اند کدام ممکن است {به دلیل} شرایط تهاجمی، به طور معمول است در محدوده فوق العاده بالایی قرار خواهد گرفت. مرحله زیرین تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر همراه خود افزایش ۲ برابری ارزش ها، تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به بلعیدن روزافزون مشترکان چالشی شدید است. یکپارچه الگو در واقعً حضور در ارائه دهندگان همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن را برای اعضای خانواده سخت خواهد کرد.
همراه خود تحویل داد چندین روز اجتناب کرده اند ادعا این خبر، هیچ اقدامی برای افزایش قیمت وب تدریجی صورت نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مثال مشابه با روزهای قبلی یکپارچه دارد.
دیروز امتحان شده همشاری اجتناب کرده اند گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی برای {پاسخ به} قانونی هر دو بوتلگ بودن بردن بسته های وب سلول توسط اپراتورهای تلفن در کنار بی نتیجه ماند.
افزایش ارزش های وب برای خانوار های ایرانی در حالی است کدام ممکن است استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت وب تدریجی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان تغییری در استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت اتصالات شخصی ندیده اند.

۲۳۳۰۲