روزنامه شرق: اکثر اصولگرایان همراه خود به نظر می رسید عقب کشیدن به جامعه های اجتماعی، بلافاصله هر نوع درخواستی را توطئه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه براندازی می دانند.آینده خوب: قالب ایمنی اول ماده ۸۵ شد; با این حال همراه خود پاسخ عقب کشیدن مردمان. این پاسخ عقب کشیدن در ابتدا در نتیجه بهبودهای علاقه مند به در طراحی شد. سرانجام این لایحه {در میان} مخالفت های در عمق مردمان به صحن علنی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس دیروز همراه خود امضای رئیس شورا اجتناب کرده اند اصل کار خارج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شورای برتر دنیای آنلاین ما سر خورد.

آینده ۲: قالب گروه کودکان در شبیه به زمان به ماده ۸۵ تغییر شد. با این حال برای عجله حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته قبلی بخشی با اشاره به توقف غربالگری جنین {در میان} انبوهی اجتناب کرده اند مشکل های اجتماعی تمدید شده مدت چاپ شده شد.

هر ۲ این سیستم اجتناب کرده اند ابتدا مات بودند. اولی می ایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومی مثل خوب کابوس می دود. سؤال بی نظیر کدام ممکن است در «تکامل ایران» همراه خود آن برخورد با هستیم، توضیحات تمایز این ۲ آینده است.

درس اول: گروه ماهر

“قالب ایمنی” بخش ICT را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب گروه جوان جهان “سلامت” را هدف قرار داده است. هر ۲ قالب در به نظر می رسید اول قالب های منطقه مورد علاقه هستند. با این حال همراه خود پیامدهای اجتماعی در عمق. با این حال می توان تمایز در آینده این ۲ قالب را بین ۲ گروه تخصصی {جستجو کرد}. گروه فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات، علیرغم تاریخچه مختصر شخصی، هویت مشخصی به تماس گرفتن «اکوسیستم استارتاپی» دارد. هویتی کدام ممکن است در دهه جدیدترین در قالب رویدادهای استارتاپی، نشریات، ورزش جامعه های دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تخصصی تعیین کنید گرفته است. کمپین های هماهنگ اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی {در میان} این اکوسیستم به این گروه تخصصی هویتی متمایز بخشید. هویتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق آن فعالان این جهان بتوانند شخصی را اجتناب کرده اند سایر بخش ها متمایز کنند.

در برابر این، خوب گروه بهداشتی مسن‌تر، مسن‌تر، مرتبط‌تر همراه خود ساکنان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای مؤسسات عجیب و غریب‌تری مربوط به نظام پزشکی هر دو انتشارات مختلف است. با این حال این گروه تخصصی در دهه های جدیدترین {به دلیل} پوشش های نادرست اجتناب کرده اند هر گونه هویت متمایز محروم {بوده است}. پزشکان پزشکی دارای ورزش اجتماعی به توضیحات مختلف اجتناب کرده اند جمله ارزش بالای افتادگی هر دو معامله با بیش اجتناب کرده اند حد پزشکی اجتناب کرده اند بخش ورزش جدا گذاشته شدند. متأسفانه «گروه پزشکی» در سال های جدیدترین اصولاً صدای صنفی {بوده است}. صدایی کدام ممکن است در بهتر از حالت هر دو به بازدیدها اعتراض می کرد هر دو حاوی مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات بود! این تصویر اجتناب کرده اند دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو بیشترین اعتراض را برای پزشکان پزشکی داشت. تمایز بی نظیر این ۲ مصری را بیش اجتناب کرده اند هر مسئله عکس در تمایز این ۲ گروه تخصصی می توان دید.

درس ۲: مبارزات اجتماعی، ۹ سیاسی

کمپین علیه قالب ایمنی توانست شخصی را در چارچوب خوب جنبش اجتماعی محافظت تنبل. مخالفان بی نظیر قالب صیانت اجتناب کرده اند چهره های همسو همراه خود گروه های سیاسی اصولگرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح طلب بودند. این عملکرد اصلی در نتیجه شکاف حداکثری این تقاضا برای رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی سیاسی در کل زمان شده است. به معنای واقعی کلمه هستند ذکر شد‌وگوی بین اشخاص حقیقی با بیرون ملاحظه به خم شدن‌های سیاسی، امکان تحمیل خوب اجماع تخصصی را فراهم کرده است. مخالفت همراه خود قالب ایمنی برای عجله به حداقل یک خواست سیاسی تغییر می شد، حتی روزی کدام ممکن است همراه خود نظام سیاسی در تضاد بود. با این حال «گروه حرفه‌ای» اجتناب کرده اند تغییر شدن این «خواست اجتماعی» به حداقل یک «تحقیق سیاسی» جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین مسئله موفقیت آن بود. فشار اجتناب کرده اند زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف اجتناب کرده اند بالا راهبرد بی نظیر اصلاح طلبان در تعدادی از دهه قبلی {بوده است}. خوب تکنیک، اگر اجتناب کرده اند ابتدا نگفتیم خطا است، باید بگوییم گذشته تاریخی انقضای آن سال ها فرا رسیده است. این فشار اجتناب کرده اند زیرین به بالا تا حدودی اپورتونیسم سیاسی {در میان} اصلاح طلبان تغییر شده است. در مطالبات مختلف اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنفی، درخواست شده است هر دو نامطلوب موضوع را به حداقل یک موضوع سیاسی تغییر می کنند.

واقعیت سیاسی در امروز ایران اصولاً گویای حقیقتی که این تغییر همه جانبه گروه به پوشش همراه خود پاسخ جناح اصولگرا در جستجوی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پاسخ گاهی ممکن است نیاز مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد نهایی را به همان اندازه حد سیاسی مبتلا تنبل. رقبا اکثر اصولگرایان همراه خود به نظر می رسید عقب کشیدن به جامعه های اجتماعی، بلافاصله هر نوع مطالبه گری را توطئه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرحی براندازانه می دانند. همین سوءتفاهم است کدام ممکن است گاهی اصولگرایان را تصمیم گرفت تر می تنبل به همان اندازه خطا کنند اصلاح طلبان را به صف مخالفان اضافه کنند. شاید رشد باید نسبت به مصادره «مطالبات اجتماعی» توسط سیاستمداران ظریف باشد.

۲۱۳۰۲