روزه مانع اهدای خون نمی شود
حداقل سن ۱۸ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از ۶۵ سال برای اهداکنندگان مستمر به همان اندازه ۲ سال، حداقل وزن ۵۰ کیلوگرم، فاصله های اهدای خون هر هشت هفته خوب بار، مشروط بر اینکه انواع دفعات اهدای خون در کل سال برای آقایان ۴ بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ بار باشد. زمان برای دختران تجاوز نکنید، اهدای خون الزامی است.