زنانه شدن حیاط پشتی های تهران؟ عضو شورای شهر: دارند باج خواهی می کنندبه گزارش خبرگزاری الکترونیک، حجت الاسلام سید محمد آگمری در امروز در صحن شورای شهر ادعا کرد: در خصوص رد شنیده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتناع از زنانه سازی حیاط پشتی های تهران مصاحبه ای انجام دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردم کدام ممکن است این موضوع ساده با توجه به حیاط پشتی مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند است.

وی افزود: در ۳۵۲ پارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه کوچکی فضایی فوق العاده صحیح برای مادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان فکر تبدیل می شود به همان اندازه مادران بتوانند راحتتر همراه خود کودکان شخصی همراه خود حجاب ورزشی کنند. این قالب شهرداری قالب فوق العاده مناسبی است.

وی علاوه بر این تصریح کرد: وسایل ورزشی کودکان {در این} محل قرارگیری تدارک دیده شده است، برای فضای فعلی نگهبانی فکر شده به همان اندازه هیچ شخص خاص جز مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نتواند وارد آن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای مناسبی برای مادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان با بیرون تحمیل مزاحمت تحمیل شده است.

آگمری همراه خود خاص اینکه برخی می گویند {مادر و پدر} می خواهند همراه با فرزند باشند، بازگشت به شد: تهران در ۲۲ استان بیش از شمارنده ۲۲۰۰ حیاط پشتی دارد کدام ممکن است از آن انواع تنها ۳۵۲ حیاط پشتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد گوشه فضایی برای مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک تحمیل تبدیل می شود.

است احتمالاً یکی از اعضای شورای شهر تهران همراه خود خاص اینکه برخی عمدا می خواهند بگویند ما آرزوی زنانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردانه سازی حیاط پشتی ها را داریم، ذکر شد: نمی دانیم چرا از آن موضوع خجالت نمی کشند. این تفکیک جنسیتی برای عقب کشیدن گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخاذی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه عالی موقعیت یابی خودی به این مثال {کمک می کند}. از روابط نهایی شورای اسلامی شهر تقاضا دارم کدام ممکن است محرکان این موضوع را در صحن شورا ریختن کنند.

وی تاکید کرد: شاید در کشورهای غربی اینگونه نباشد، با این حال خوشایند نیست برخی خبرنگاران از آن راه امرار معاش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی ها تکرار کردند. اجباری است شورا به این موضوع ردیابی تنبل از این دومین بار است کدام ممکن است این موقعیت یابی سخنان من می خواهم را به گونه ای تولید دیگری آشکار می تنبل.

اغمری همراه خود خاص اینکه ۹ منطقه برای مادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان موجود است کدام ممکن است پیش سوراخ بینی می کنیم این مناطق به ۴۰ مورد افزایش یابد، بازگشت به شد: پسرها می توانند در ۲۲۰۰ پارک فعلی به سادگی بازی کنند.

وی بر لزوم سوئیچ دقیق اطلاعات تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این مسئولیت رسانه هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو کار باید به این تعیین کنید باشد.

سرفاری نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران {در این} خصوص ذکر شد: در باغات بخشی برای مادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان فکر شده است. مادرانی کدام ممکن است می خواهند همراه خود کودک هایشان دستی ورزشی کنند به این نیمه مراجعه کنند، {نمی دانم} چه اشکالی دارد این موضوع آشوب.

تا حد زیادی بیاموزید:

ما حیاط پشتی ها را مردانه نکردیم، ما این امکان را برای خانمها فراهم کردیم کدام ممکن است همراه خود فرزندان شخصی ورزشی کنند

به تصویر کشیدن دیواری روی پل حیاط پشتی؛ دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرها را از هم کنار کنید!

۴۷۲۳۱