سخنگوی دولت: مرحله دوم اصلاح اقتصادی، افزایش نظارت هاست | منابع قبلی یارانه ها به هیچ وجه کاهش نمی‌یابد
به عنوان یک نمونه، با اجرای طرح ارزی دولت قبل، اکنون میزان مصرف گوشت دهک ثروتنمد جامعه، حدوداً ۲۸ برابر دهک فقیر است!