«سردار گیله‌پسران» چاپ شده شد نذر حاج قاسم برای گیلانی‌ها


«سردار گیله‌مردان» منتشر شد/ نذر حاج قاسم برای گیلانی‌ها
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «سردار گیله‌پسران»؛ خاطرات افراد گیلان اجتناب کرده اند ایام مبایعه نامه حاج قاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابومهدی المهندس به قلم نرجس توکلی لشکاجانی اجتناب کرده اند سوی انتشارات «راه یار» راونه بازار نشر شد.

 

در بخشی اجتناب کرده اند مقدمه این کتاب کدام ممکن است هشتمین جلد اجتناب کرده اند عناوین نویسنده کسب اطلاعات در مورد خاطرات از ما اجتناب کرده اند ایام مبایعه نامه سردار سلیمانی است، چنین آمده است: «عبارت «سردار» برای گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلانی، تحت هیچ شرایطی واژه غریبی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیست. در حافظه تاریخی هر گیلانی، عنوان سردار، مشحون اجتناب کرده اند قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانمردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرت عظیم‌مردی است کدام ممکن است در مخالفت با عظیم ترین ابرقدرتها ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مبایعه نامه رسید: میرزا کودک خان جنگلی همراه خود وجود تحویل داد صد سال اجتناب کرده اند مبایعه نامه میرزا، باقی مانده است هم می‌توان داستان‌های قهرمانانه او در مخالفت با تجاوز شوروی را اجتناب کرده اند زبان عجیب و غریب‌های گیلان شنید. باقی مانده است هم نوای حز‌ن‌انگیز گیلک‌دختران غیور را می‌توان شنید کدام ممکن است در سوگ این عظیم‌شخص گذشته تاریخی، ناله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فغان اوج می‌دهند، او را برادر خطاب می کنند؛ در دل، قربان صدقه‌اش می‌توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نهایت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودگذشتگی‌اش کدام ممکن است سایه امنی برای افراد فراهم کرد، شناخت می‌کنند…

پس اجتناب کرده اند تحویل داد حدود منصفانه قرن اجتناب کرده اند مبایعه نامه سردار جنگل، بار تولید دیگری این واژه در افواه افراد جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساری شده بود. سال ۱۳۹۵ بود. در کوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار عنوان سردار روی زبان‌ها می چرخید؛ سرداری کدام ممکن است قرار بود بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان یک بار دیگر‌ای به دل‌های افراد شهر ببخشد؛ گویی سردار جنگل خشمگین شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری در کالبد سرداری اجتناب کرده اند دیار کویر به آغوش گیلان بازمی‌گشت برگزارکنندگان کنفرانس کدام ممکن است می‌دانستند سردار پرمشغله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است دعوتشان را رد تدریجی، بازو به ابتکار جالبی زده بودند. آنها همراه خود توافق همراه خود خانوار شهدا، دعوت‌نامه را اجتناب کرده اند زبان مادران شهدای گیلان نوشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنان درخواست شده است بودند پای دعوت‌نامه را امضا کنند.

این ابتکار حرکت جلب توجه، کار خودش را کرد دل سردار دل‌ها کدام ممکن است تحت تأثیر قرار گرفتن توسط شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارادتمند خانوار‌هایشان بود، لرزاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین منبر کنفرانس رساند؛ همایشی بی‌نظیر کدام ممکن است به مشاوره سردار، هیچ‌‌وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کجای تولید دیگری تکرار نشد. جملات سردار نیز آرم اجتناب کرده اند معنویت تحت سلطه بر فضای آن داشت. اجتناب کرده اند جمله اینکه ایشان در آن کنفرانس اظهار داشت: ممکن است حضور شهدا را {در این} ترکیبی بافت می‌کنم…. در محیط همین کنفرانس هم بود کدام ممکن است سردار در ترکیبی سربازان گیلانی فاتح نبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزهرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شناخت اجتناب کرده اند این حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد عظیم، انگشترش را به فرمانده گیلانی‌ها، سردارحق‌بین داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: «ممکن است خوشحال از می‌کنم کدام ممکن است رشتی هستم؛ آن رشتی کدام ممکن است ما دیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناختیم.» بعد اجتناب کرده اند آن بود کدام ممکن است به مشاوره سردار حق‌بین، سردارسلیمانی نذر کرده بود به همان اندازه وقتی کدام ممکن است خشمگین است، زمانی ۵ به همان اندازه صلوات برای گیلانی ها بفرستد.»

 

این کتاب کوششی است برای سند سوگواری‌های افراد گیلان در عزای عظیم‌مردی کدام ممکن است گذشته تاریخی به احترامش شورش کرد؛ مردی کدام ممکن است در سرتاسر اقامت‌اش حماسه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شهادتش، حماسه‌ای تولید دیگری آفرید؛ حماسه‌ای کدام ممکن است رمز آن، جسورانه شدن عبارت وحدت بود. در سوگ او همه افراد گیلان، به در اطراف اجتناب کرده اند رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناح‌بندی‌های سیاسی، به میدان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چونان عزای عزیرانشان، به سوگ نشستند. گویی حالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند مبایعه نامه سردار دل‌ها، فناوری ما بعد اجتناب کرده اند تحویل داد صد سال اجتناب کرده اند مبایعه نامه میرزا، معنای لالایی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوازهای حزین مادربزرگ‌هایمان را در مبایعه نامه سردار {به درستی} فهم کرد. مادربزرگ‌هایی کدام ممکن است در رثای سردار جنگل می‌خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشک چشمشان را همراه خود گوشه شال پاک می‌کردند. گویی حالا رسالت فناوری ماست کدام ممکن است اجتناب کرده اند سردار دل‌ها بگوییم، اشک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره‌های افراد در سوگش را سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گوش آیندگان برسانیم.»

 

کتاب «سردار گیله‌پسران» کدام ممکن است تجزیه و تحلیل آن برعهده فاطمه آقائی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زینب کریمی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین آن توسط نرجس توکلی لشکاجانی صورت گرفته در ۱۳۶صفحه همراه خود شمارگان ۱۰۰۰ مدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ۳۰ هزار تومان اجتناب کرده اند سوی انتشارات «راه یار» چاپ شده شده است. کنجکاوی‌مندان برای تهیه این کتاب‌، جدا از کتابفروشی‌ها، می‌توانند اجتناب کرده اند طریق صفحات دیجیتال نویسنده @raheyarpub را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان vaketab.ir نسبت به سفارش کتاب اقدام کنند.

 

پیشتر هفت کتاب «شروه‌ای برای حبیب»، «بر شانه‌های کارون»، «سردار سربدارها»، «حافظ دل‌ها»، «یزله بر دجله»، «سلیمانی‌ها» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ابرقدرت خداست» کسب اطلاعات در مورد روایت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرات از ما شهرهای مختلف اجتناب کرده اند ایام مبایعه نامه حاج قاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابومهدی المهندس‌ اجتناب کرده اند سوی انتشارات «راه یار» چاپ شده شده بود.