سگ ها دنیا را چگونه می بینند؟ (+ کوتاه)
دلیل تفاوت بینایی بین این حیوانات و انسانها این است که آنها دو نوع گیرنده مخروطی دارند در حالی که انسانها سه نوع گیرنده مخروطی دارند. علاوه بر این، گیرنده های نور که برای حرکت و دیدن در شب استفاده می شوند، گیرنده های “میله ای” نامیده می شوند.