سیا: پوتین بالقوه است اجتناب کرده اند سلاح های هسته ای نوزاد تری استفاده تدریجی
روسیه دارای زرادخانه تاکتیکی همراه خود اثربخشی کمتر نسبت به بمب هایی است کدام ممکن است آمریکا در هیروشیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکازاکی ژاپن در کل درگیری جهانی دوم استفاده کرد.