سیر وقایع مشهد گرگ های تنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدوران نیابتیهر دینی ایده ها متفاوتی دارد کدام ممکن است بر ایده آن روابط اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی تعیین کنید خواهد گرفت. {در این} میان، عالی سری ایده ها می توانند عملکرد فوق العاده عقب کشیدن ایفا کنند، حتی وقتی ایده ها مقدس عالی مذهب هر دو فرقه باشند. متأسفانه اکنون در این کره خاکی اسلام مفاهیمی شبیه تکفیر اجتناب کرده اند سوی برخی تندروها مقدس شمرده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر روابط بخشی اجتناب کرده اند جهان اسلام تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند یک اپیدمی مضر در این کره خاکی اسلام است. راه رفع اینجا است کدام ممکن است علمای شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی ایده ها متنوع شفقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزیستی صلح جو در اسلام را عالی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران سیاسی افراط گرایی را عالی کنند.

اجتناب کرده اند تحریک کردن دهه هفتاد قرن سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصادف همراه خود دهه نود، می بینیم کدام ممکن است غرب تمام مشکل های خانه شخصی را رها می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} منطقه ساموئل هانتینگتون اجتناب کرده اند مشکل تمدن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ها به همان اندازه غلبه تمدن غرب بر دیگران صحبت می تدریجی. تمدن‌ها همراه خود بهره‌گیری اجتناب کرده اند اختلافات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گسل‌های دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبای متمدن، این اندیشه به حداقل یک اصل کار سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی در غرب تغییر می‌شود.

همزمان، گروه‌های تکفیری در داخل گروه‌های جهادی در افغانستان تعیین کنید می‌گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰۰ دانشگاه دینی تحمل حمایت عربستان سعودی را در طولانی کردن مرز افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان توسعه دادند، همراه خود اندیشه‌هایی کدام ممکن است چهره اسلام را تعیین کنید دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روابط بین اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب آسیب رساندند. اجتناب کرده اند طریق کشتار، درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال مسلمانان به هزینه تمام شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موجود در جهان اسلام به چالشی تغییر شد.

اجتناب کرده اند آن نقطه به بعد غربی ها اجتناب کرده اند جمله آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس امتحان شده کردند به همان اندازه سوراخ بین مسلمانان را پر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها نیز در پیشبرد این پوشش عملکرد داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند زمان تشکیل جنبش طالبان افغانستان، القاعده، داعش. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه داعش در خراسان، مشکل هایی به وجود آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد تداوم این مورد هستیم. این مشکل‌ها آرم می‌دهد کدام ممکن است مشکل‌های جدیدی در راه است کدام ممکن است قطعاً به ضرر کشورهای مسلمان تمام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتمردان جهان اسلام عالی سری اقدامات اصلاحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار‌زدایی انجام دهند.

در جاری حاضر ۲ دسته عمومی اجتناب کرده اند گروه های تکفیری در این کره خاکی اسلام موجود است کدام ممکن است عمدتاً توسط مقامات ها به توضیحات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی تشکیل شدند. دسته اول، گروه هایی هستند کدام ممکن است انصافاًً اعتقادی به وجود آمده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون عملکرد «گرگ تنها» را ورزشی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا کدام ممکن است بافت رسالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد کنند، اقدامات مشابهی را نسبت به مشهد مقدس انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} فرقه های مختلف اسلامی پرانرژی هستند.

گروه دوم گروه‌های مزدور تکفیری هستند کدام ممکن است توسط مقامات‌ها، سرویس‌های اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های فرقه‌ای انحرافی به کار گرفته می‌شوند. این گروه دوم {به دلیل} اینکه به پوشش های روی حیله و تزویر مقامات ها درمورد تبدیل می شود اجتناب کرده اند گروه اول اهمیت بیشتری دارد. اتفاقی کدام ممکن است در مشهد افتاد درمورد به اتفاقات مشکوکی است کدام ممکن است بین ایرانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغان ها مشکل تحمیل می تدریجی در حالی کدام ممکن است حدود ۵ میلیون افغانی در ایران اقامت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها روابط خوبی بین آنها وجود داشته با این حال حضور عالی مقامات تندرو در افغانستان. موضع گیری بلافاصله پس اجتناب کرده اند تصادف، سیگنال حوادث مضر است.

ادای احترام به می‌شویم کدام ممکن است ازبک‌های تکفیری ابتدا در سوریه به عضویت ترکیه درآمدند، به نیروهای نیابتی ترکیه تغییر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شبیه همه گروه‌های تکفیری در مناطق اسلامی چاپ شده شدند. جذاب اینجاست کدام ممکن است تنها جایی کدام ممکن است مانع اجتناب کرده اند بازگشت تکفیری ها به سرزمین های شخصی شد، کشورهای ecu بود. به عبارت تولید دیگری ecu ها اجتناب کرده اند هدف داعش سوء استفاده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری هزار تکفیری را به سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب آسیا صادر کردند، با این حال در زمان بازگشت، افسران ارشد سیاسی اجازه این بازگشت را ندادند.

امروزه این تکفیری ها در قالب این ۲ گروه گرگ های تنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدوران حکومتی حرکت می کنند کدام ممکن است مقابله همراه خود هر عالی اجتناب کرده اند این تیم ها رویکرد ویژه ای را می طلبد، با این حال در گذشته اجتناب کرده اند هر عامل علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمداران مسلمان جهان اسلام باید در حرکت {به سمت} تقریب حرکت کنند. ، شناسایی ماموریت تقریبی ویرانگرتر نیست.

پرانرژی سازی برخی جریان ها برای تحمیل فشار بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان

تحریک دیدگاه های سراسری گرایانه در موجود در ملت پس اجتناب کرده اند این اتفاق بین ایرانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اظهارات تحریک آمیز قابل تامل است. او هفته قبلی در توییتی هشدار داد کدام ممکن است “تخلیه ویدئوهای توهین آمیز به افغان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی ها {به یکدیگر} آرم دهنده عالی گروه فشار جدید است. حکومت طالبانی افراطی، استفاده داعش در خراسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده درگیری های نیابتی در غرب آسیا، زمینه های احتمالاً ای برای عالی جدید است. مشکل در مرزهای شرقی، می توان اجتناب کرده اند آن جلوگیری کرد، هیچ تنشی {وجود ندارد}، بجز خیلی دیر شده باشد.” واقعیت اینجا است کدام ممکن است همه این امتیازات به هم مرتبط هستند. ظرفیتی به تماس گرفتن مقامات غیر متعارف در افغانستان تعیین کنید گرفته است کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان ورود طالبان، انواع افغان های ساکن ایران را بیش اجتناب کرده اند ۳۰ نسبت افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حدود ۵ میلیون نفر رسانده است. {در این} شرایط، جریان هایی کدام ممکن است همواره در جستجوی مشکل همراه خود ایران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی ایران را به صحنه درگیری همراه خود طالبان رسانده اند، اکنون برای تحمیل تفرقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بین ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب احساس تاریخی این اتصال پرانرژی هستند.

در این بین افغان ها در ایران تلاش کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند امتحان شده ها برای تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی ایران بر دوش آنها بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایران صادقانه کار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این ایرانی ها واقعا بازدید کننده نواز بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران به همان اندازه زمان درگیری یکی اجتناب کرده اند پناهنده ترین کشورهای جهان بود. سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران {در این} زمینه رتبه اول را کسب کردند.

من می خواهم مختلط اجتناب کرده اند این تحولات را همراه خود هم می بینم. به عبارت تولید دیگری علل تفرقه خواستن به جرقه هایی شبیه ۲ جنایت جدیدترین روحانیون اهل عرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعه دارد، به همین دلیل باید همراه خود حساسیت به این موضوع پرداخته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اختلافات در چارچوب سازوکارهای همکاری بین ۲ ملت نیز قابل رفع است. از جهان اسلام همین الان در قرن پانزدهم به حداقل یک رنسانس در اندازه بزرگ خواستن دارد.
مقدمه اروپا در قرن پانزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اسلام در قرن پانزدهم به چنین تحولی خواستن داشتند به همان اندازه عقلانیت تحت سلطه شود. در اروپای پیش اجتناب کرده اند رنسانس، در قالب درگیری‌های بین ادیان، درگیری‌های صلیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتارهای فرقه‌ای، کشتارهای هولناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هولناک‌تری نسبت به تحولات جهان اسلام رخ داد، با این حال در پایان ذهن کمک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقه‌های مختلف مسیحی اختلافات شخصی را کاهش دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هماهنگی رسیدند. بر روی قوانین مشترک از نظر من سازوکار مقابله همراه خود در نظر گرفتن تکفیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتد سازوکار مقابله را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقام نیست، اما علاوه بر این در درجه سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی، سیاستمداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمای جهان اسلام باید رویکرد ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو به معنای دقیق را دنبال کنند.

تعمیر محرومیت در مرزهای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه این مناطق در مسیر درست رشد یکی اجتناب کرده اند راهکارهای بی نظیر جلوگیری اجتناب کرده اند فریب دادن برخی کشورهای همسایه اجتناب کرده اند این مناطق همراه خود سوء استفاده اجتناب کرده اند فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات از حداکثر معیشتی است. در تمام دنیا رشد اجتناب کرده اند مرز آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وسط رسید، با این حال در ایران رشد در وسط متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب نمی رسد. در سالی کدام ممکن است رئیس کمیسیون ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی مجلس دهم بودم، ۲۸ بازدید به مناطق مرزی داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً اجتناب کرده اند تمام مرزهای ملت به همان اندازه سطح صفر بازدید کردم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین به توضیحات امنیتی به اصطلاح زیر آب سر خورد، جایی کدام ممکن است می توان عالی سری کارهای رشد اساسی را برای افراد آن مناطق انجام داد.

* کشتی شده در ایکنا / ۲۰ فروردین ۱۴۰۱