شهرداری سیرجان آرزو کرد قهرمانی است


کوثر الانباری شامگاه سه شنبه ۲۲ فروردین در ترکیبی خبرنگاران ذکر شد: ابتدا اجتناب کرده اند لطف خدمه سپاهان به فلز ماهر تشکر می کنم. {در این} دیدار ظریف توانستیم همراه خود سه امتیاز خوشایند پاسخ این است زحمات آنها را بدهیم.

وی افزود: شهرداری سیرجان خواهان قهرمانی است، در تفریحی رفتیم، تفریحی نزدیکی انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن مسابقه شکست نخوردیم، همراه خود تمریناتی کدام ممکن است انجام دادیم توانستیم در تفریحی بازگشت پیروز شویم.

عنبری کسب اطلاعات در مورد عدم کانون اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی گیمرها سیرجان ذکر شد: فوتبال بانوان برای اولین بار در سپاهان شاهد اتفاقات زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین مسابقات جهانی {به دلیل} شرایط باغ مصنوعی ممکن است برای سایر گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید سیرجانی ها روی حیله و تزویر باشد. آنها به تفریحی رفتار کرده اند.» چندتا آوردند.

انتهای پیام