شهلا ناظریان، دوبلور باسابقه درگذشت
جادویی به ایسنا اظهار داشت: ساعت شب قبلی مادرم {به دلیل} ایست قلبی به طور ناگهانی درگذشت.