صدام و جن گیرانش
رئیس اطلاعات [اطلاعات] عراق در زمان حکومت صدام حسین: در اردیبهشت ۱۳۶۵، با حمله نیروهای ایرانی به نیروهای ما در منطقه مهران، جنگی میانه رو در گرفت. ایرانی ها به اهداف ساده می رسند اما ما را آزرده خاطر می کنند. زیرا این عملیات اندکی پس از نبردهای فرود پاییز فاو انجام شد.