طرفدار پاشازاده به فریلنسرها: گول نخورید! / تصویر


به گزارش خبرگزاری تحت وب؛ مهدی پاشازاده شرکت کننده سابق پشتون در پستی اینستاگرامی فینال مصاحبه شخصی همراه خود استقلال را تکذیب کرد.

وی در صفحه خصوصی شخصی در اینستاگرام نوشت: درود بر همه دل های آبی؛ متاسفانه حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیث های نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادرست چاپ شده تبدیل می شود، عده ای عمدا هر دو نامطلوب همراه خود الفاظ ورزشی می کنند به همان اندازه خدمه استقلال را اجتناب کرده اند زبانم بیاورند با این حال خواهش من می خواهم. برای شما ممکن است دنبال کنندگان اینجا است کدام ممکن است فریب نخورید!

استقلال خواستن به قهرمانی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد همراه خود حمایت ما، پیشکسوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران باید در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند پایین متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدل باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تیمی تغییر شویم به همان اندازه این خدمه را ببریم کدام ممکن است خوب استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن شگفت انگیز در ورزشگاه آزادی است. …”

توصیه پاشازاده به فریلنسرها: گول نخورید!  / تصویر

۲۵۱۲۵۴