عالی پرانرژی صنفی قیمت برنج ایرانی را پیش سوراخ بینی کرد


مسیح کشاورز، دبیر صفحه بحث واردکنندگان برنج، همراه خود ردیابی به تاثیر مبارزه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه بر قیمت جهانی غلات اظهار داشت: این دلیل است است کدام ممکن است برخی ملت ها اجتناب کرده اند جمله چین، برنج ویتنامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلندی بودجه قیمت را برای جبران ضعیف خریداری کرده اند. . ضعیف این برنج شناخته شده به عنوان خوراک دام استفاده تبدیل می شود.

وی افزود: کشورهای دنیا در جستجوی کسب غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین ذخایر احتیاطی هستند به همان اندازه در صورت یکپارچه مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت ها {در این} زمینه همراه خود اشکال مواجه نشوند. ما تنها کشوری هستیم کدام ممکن است ادامه دارد اقدامات شدید {در این} زمینه انجام نداده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مایه اولویت است.

کشاورز اظهار داشت: در امروز در مونتاژ ای همراه خود مسئولان وزارت جهاد کشاورزی این اولویت را مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات را دلیل دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها این محصول را در زمان صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت صحیح وارد کردند.

قیمت جدید برنج سریع گفتن ممکن است

دبیر صفحه بحث واردکنندگان برنج همراه خود ردیابی به اینکه هرچه پیشرفت کنیم قیمت جهانی محصولات غذایی اجتناب کرده اند جمله برنج افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: در مونتاژ در امروز اجتناب کرده اند وزارت جهاد کشاورزی خواستیم به همان اندازه قیمت برنج مصوب را تصمیم گیری تدریجی. عالی حرفه ای. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد راه مقرون به صرفه برای از گرفتن کالا. وزارت جهاد کشاورزی نیز گفتن کرد واردکنندگان باید تحلیل قیمت را به این وزارتخانه کشتی کنند به همان اندازه آنها نیز این تحلیل را برای ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن قیمت مصوب به گروه حمایت حاضر کنند.

وی اظهار داشت: سال قبلی عالی میلیون تن برنج به ملت وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ما واردات ۱۴۰۰ تنی است. هزار تن این محصول وجود داشت با این حال پوشش های غلط وزارت جهاد کشاورزی مانع اجتناب کرده اند این شد. بدست آوردن به این این سیستم

موافقت وزارت جهاد با آغاز ثبت سفارش واردات برنج

سال قبلی ۴۰۰ هزار تن برنج کمتر اجتناب کرده اند این سیستم ریزی شده وارد ملت شد

وی اظهار داشت: متأسفانه بخش شخصی در جاری حاضر ذخایر برنج ندارد، متأسفانه به همان اندازه یکی ۲ ماه بلند مدت برنج نداریم تا بدون در نظر گرفتن سریعتر تقاضا سند شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات انجام شود. در صورت سند سفارش در روزهای آخر می توانیم برنج می خواست را طی ۱۰ به همان اندازه ۱۵ روز بلند مدت وارد کنیم.

دبیر صفحه بحث واردکنندگان برنج تاکید کرد: اگر این واردات در پایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت صحیح انجام شود، شرایط بازار اجازه نمی دهد کدام ممکن است آنها شدیدتر شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها افزایش یابد. ما سال قبلی بر این موضوع تاکید داشتیم با این حال متأسفانه مسئولان به هشدارهای ما ملاحظه نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازار برنج دامن زدند.

قیمت برنج ایرانی به همان اندازه فصل درو کردن بودجه نمی شود/ قیمت برنج ایرانی به ساخت لطمه می زند

چه روزی پیش بینی معامله برنج ایرانی را داریم؟ وی اظهار داشت: شخصاً افزایش قیمت برنج به همان اندازه تحریک کردن فصل درو کردن یکپارچه می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر پوشش های درستی در زمینه واردات به همان اندازه فصل درو کردن فکر شود، این موضوع بر قیمت برنج ایرانی نیز تاثیرگذار {خواهد بود}. . در هر مورد دیگر برنج ایرانی پرهزینه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ در حال وقوع است. اول قوز کردن بازار، دوم کاهش امکانات کسب افراد کدام ممکن است برای برنج ایرانی فوق العاده آسیب رسان است چرا کدام ممکن است ذائقه افراد {به سمت} برنج خارجی گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اجتناب کرده اند برنج ایرانی استقبال نخواهند کرد. متعاقباً برنج‌کاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشندگان ایرانی باید مراقب باشند کدام ممکن است بلند مدت برنج ایرانی {به دلیل} درآمد عمومی به خطر نیفتد.

۲۲۳۲۲۷