علت بارش های ضعیف تابستانی چیست؟
یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: گسترش کم فشار در قسمت پایین جو بر فراز مرکز به سمت جنوب ایران همراه با جابجایی سمت شمال پرفشار منطقه گرمسیری است. و انتقال مقدار قابل توجهی رطوبت از دریای جنوب، فراهم کردن شرایط مناسب برای وقوع بارندگی، رگبار سنگینی را در ایران به وجود آورده است.