علی رضا خمسا اصلاح جنسیت شخصی را ادعا کرد / عکاسی


علی رضا به خبر جدایی زن اجتناب کرده اند شخص در باغچه ها ۵ پاسخ سرگرم کننده دار نماد داد.

به گزارش وقت صبح، علی رضا خمسه به خبر جدایی اعضای خانم و مرد حیاط پشتی ها نگاه به گذشته پاسخ نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری سرگرم کننده دار اجتناب کرده اند شخصی در موقعیت یابی اینستاگرام آشکار کرد.

"علی رضا پنج" تغییر جنسیت / عکس خود را اعلام کنید

علی رضا خمسا همراه خود تخلیه این عکس نوشت:

چون نمی توانم باغم را عوض کنم

تیپمو عوض کردم…