قتل زن میانسال توسط هم اتاقی اش در بیمارستان: مرا به بهشت ​​فرستاد!مقتول نیز با بیرون از دوام برای اجرای نقشه جنایت ایستاد. زن ۵۰ ساله دستمال شخصی را فشار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۱۰ ثانیه کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاهای مقتول اجتناب کرده اند هم کنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او روی پایین افتاد با این حال زن میانسال به کار شخصی یکپارچه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند حدود ۱۰ دقیقه مقتول را رها کرد. (عکس آرشیو است)