قیمت طلا، پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد ۱۴۰۱.۰۱.۲۷/ پول نقد افزایش کشف شدبه گزارش خبرگزاری اطلاعات وب مبتنی بردر لحظه هر دلار آمریکا در صرافی بانکی ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۸ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر یورو ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۲ تومان قیمت کاهش یافته تبدیل می شود.

قیمت هر مثقال طلا در لحظه همراه خود ۲۷ هزار تومان کاهش به پنج میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۵ هزار تومان رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار نیز منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان قیمت دارد.

دسترس در بازار فلزات گرانبها، هر بیت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام من می خواهم ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۹ هزار تومان افزایش ۵۹ هزار تومانی شد.

نرخ فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا ساعت ۱۳:۲۱ شنبه ۲۷ فروردین ماه را تماشا می کنید:

دلار (در صرافی بانکی)

۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۸ تومان

یورو

۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۲ تومان

پول نقد هر بهار آزادی

۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۰ هزار تومان

پول نقد امامی

۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۹ هزار تومان

نیم پول نقد

۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۵ هزار تومان

پول نقد های فصلی

۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۲ هزار تومان

پول نقد اخیر

۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۸ هزار تومان

هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار

منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان

هر خوب و دنج طلای خالص

منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ تومان

هر اونس طلا

۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۵ هزار تومان

هر اونس طلا

۹۷۳.۵۵ دلار آمریکا

دلار دسترس در بازار آزاد

______

۲۲۳۲۲۷