قیمت های تعجب آور است اجاره زاغه ها/ مستاجران تهران را شوکه کرد
فینال گزارش وسط آمار ایران حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است در فصل زمستان هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ مستأجری کدام ممکن است قرارداد اجاره شخصی را تمدید کردند همراه خود افزایش ۵۰.۹ درصدی اجاره بها مواجه شدند.