لیست تحریم های آمریکایی های حامی منافقین را به روز کنید
ایران با یادآوری تعهد بین‌المللی مبنی بر خودداری از تسهیل و تشویق اقدامات تروریستی، تاکید می‌کند که سیاست‌ها و رویه‌های دولت آمریکا در حمایت از گروه‌های تروریستی منافقین، نقض تعهدات فوق بوده و به‌عنوان یک نقض بین‌المللی، دلایل بین‌المللی دارد. مسئولیت دولت