ماجرای دستگیری بالقوه صدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش در جریان فتحوسط اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات حفاظت مقدس در گزارشی به تجزیه و تحلیل روایت های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی اجتناب کرده اند احتمال دستگیری صدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری وی در عملیات فتح تیز کردن.