ماهیت ورزش های استارتاپی در همه زمان ها مخاطره آمیز است


ماهیت ورزش استارت آپ ها در همه زمان ها پرخطر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط روال احتمال شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست آنها بیش از حد است. از استارت آپ ها معمولاً طوری طراحی می شوند کدام ممکن است هر دو برای عجله انبساط کنند هر دو به شبیه به سرعت شکست بخورند. کرونا نیز انگیزه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط به گونه ای تصمیم گیری شد کدام ممکن است در تضاد همراه خود تمامی اجزا موفقیت هر دو شکست استارت آپ ها شناخته شده به عنوان عاملی بازدارنده شرایط سقوط استارت آپ ها فراهم شود. آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام اشاره کردن شده در این دوران به سختی پرخطر به نظر می رسد مانند است. همراه خود این جاری، انواع استارت آپ هایی کدام ممکن است در ۲ سال قبلی متولد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع نمایندگی هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند رقبا جدا گذاشته شدند، قابل دستیابی است موضوع جلب توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه مهمی باشد. اگرچه وضعیت به طور پیوسته به حالت روال باز می گردد، اما در ۲ سال قبلی، کرونا نرخ اشتغال ارزشمندترین استارت آپ های آمریکا را به بیست سهم رسانده است کدام ممکن است به طور معمولی تعداد انگشت شماری حرفه در هر نمایندگی است. علاوه بر این. اجتناب کرده اند این رو متنوع اجتناب کرده اند استارتاپ ها درگیر پیامدهای استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های اعمال شده برای شیوع این بیماری حتی در روزهای پایانی آن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره در جستجوی راه رفع های جدید برای بقای ثابت هستند.

اما استارت‌آپ‌ها {برای زنده ماندن} در هر شرایطی، ویژه به ویژه مربوط به تعدادی از سال قبلی، چه باید بکنند؟ استفاده اجتناب کرده اند راهکارهای مدرن اساساً مبتنی بر فناوری برای نبرد همراه خود این ویروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل مسکن مردمان در شرایط حال اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی ترین راه برای بقای آنها در هر شرایطی است. استارت آپ های جوان باید همراه خود کار اجتناب کرده اند راه در اطراف برای کارگران شخصی به سختی اصولاً اجتناب کرده اند در گذشته این سیستم ریزی کنند به همان اندازه در مکان هایی مربوط به کرونا برای عجله ناراحت نشوند. در ۲ سال قبلی، فاجعه جهانی کرونا، صدها سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی عظیم را در موقعیتی قرار داده است کدام ممکن است بتوانند به ورزش‌های شخصی هم به صورت اینترنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به در اطراف اجتناب کرده اند کار یکپارچه دهند.

انتقال مبتدی از دوران کرونا
سوئیچ تازه وارد اجتناب کرده اند دوران کرونا

متعاقباً دیجیتالی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اجتناب کرده اند راه در اطراف به آنها {کمک می کند} به همان اندازه در هر شرایطی با بیرون دغدغه به ورزش شخصی یکپارچه دهند. علاوه بر این این، آن‌ها می‌توانند اجتناب کرده اند مزایای کار اجتناب کرده اند راه در اطراف مربوط به کاهش ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه‌جویی در زمان برخوردار شوند. به این انجمن می توانند قیمت تمام شده محصولات شخصی را کاهش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل مشتریان شخصی را افزایش دهند. شرایط مالی فوق العاده خاص است. ورزش رقبا، محدود شدن رقبا در بازارهای تهاجمی اجتناب کرده اند عالی سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات اقتصاد اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزیین این همه شرایط دردسرساز همراه خود محدودیت‌های کرونا، شرایط بقا را برای استارت‌آپ‌ها دردسرساز‌تر کرده است. اما نخبگان جوان به خوبی می دانند کدام ممکن است شرایط مسیر موفقیت را تصمیم گیری می تدریجی. استفاده اجتناب کرده اند توصیه پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اجتناب کرده اند مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان برای دارایی ها پولی {برای حفظ} دارایی در زمان خم شدن، با بیرون شک وضعیت را در مواقع فاجعه {تضمین می کند}.

استارت‌آپ‌های این دوران به دست آورد‌هایی بودند کدام ممکن است تکنیک‌های شخصی را افزایش بخشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در جستجوی راه‌های مختلفی {برای حفظ} محیط ایمنی همراه خود پیش‌سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکل‌های بلند مدت بودند. این درس بزرگی برای استارت آپ ها بود. بدون در نظر گرفتن استارتاپ‌ها نوآورتر باشند، بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌ها پاسخ می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دقیقا کلید ضرب و شتم فاجعه‌های بزرگی مربوط به اپیدمی کرونا {خواهد بود}.

سید مینا دیوبند – مدیرمسئول روزنامه تفاهم