مجمع کلی خانه تئاتر در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار می‌شود – تئاتر تحت وب


مجمع کلی خانه تئاتر روز شنبه ۱۷ اردیبهشت در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار می‌شود.

به گزارش تئاتر تحت وب، خانه تئاتر اجتناب کرده اند دی سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعفای شهرام گیل‌آبادی، با بیرون مدیرعامل به کار شخصی شکسته نشده داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر است همراه خود برگزاری مجمع کلی خانه تئاتر در خصوص محدوده مدیرعامل جدید این خانه انتخاب‌گیری شود.

بعد از همه قرار بود در ۲۳ بهمن سال قبلی مجمع کلی خانه تئاتر برگزار شود کدام ممکن است این گذشته تاریخی به ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ موکول شد.

حدس و گمان به مجمع کلی خانه تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث محدوده مدیرعامل خانه، ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۷ اردیبهشت در سالن شهید افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شود.