محمد رحمانیان آغازگر «هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ساعت شب» در شهرزاده – تئاتر الکترونیک


پردیس تئاتر شهرزاده میزبان آشکار اجتناب کرده اند نمایشنامه های محمد رحمانیان در بخش جدیدی همراه خود عنوان «هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ساعت شب» بود.

شهرزاده «هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ساعت شب» فصل جدیدی اجتناب کرده اند مجموعه تئاتر آموزشی شهرزاده است کدام ممکن است میزبان رویدادهایی مربوط به نمایشنامه خوانی، آشکار اجتناب کرده اند آثار جدید چاپ شده شده، سمینارهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای ویژه {خواهد بود}.

تئاتر شهرزاده همراه خود فرارسیدن ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم این سیستم ریزی برای رویدادهای جدید این مجموعه اطمینان حاصل شود که حمایت ویژه اجتناب کرده اند نمایشنامه نویسان ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان موضوع ادبیات نمایشی در گام اول همراه خود دعوت اجتناب کرده اند محمد رحمانیان نمایشنامه نویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تئاتر. همراه خود آشکار اجتناب کرده اند ۲ نمایشنامه «شومینه به مهمانی اسیدپاشی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آدامس» را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانش آنها، نخستین فاصله این مراسم تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دعوت اجتناب کرده اند هنرمندان این جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید «یکی» شکسته نشده ممکن است داشته باشد. این سیستم هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ساعت شب» شکسته نشده ممکن است داشته باشد. به صورت هفتگی.

{در این} مراسم کدام ممکن است روز شنبه ۱۰ فروردین ماه برگزار شد، محمد رحمانیان همراه خود همراهی مهتاب نصیرپور، افشین هاشمی، اندیشه فولادوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزین مهدس قطعاتی اجتناب کرده اند این ۲ تئاتر را حاضر کردند.

رحمانیان کسب اطلاعات در مورد فیلمنامه نمایشش اظهار داشت: «دعوت به ۱ مهمانی اسیدپاشی» برای مونولوگ او در سال ۲۰۱۲ در ونکوور کانادا نوشته شده است. با این حال تنها منصفانه بار در تهران در حیاط پشتی موزه زندان قصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال روزهای اسفند ۹۲ خوانده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دومین بار است کدام ممکن است به رویداد تخلیه نمایشنامه خوانده تبدیل می شود.

وی افزود: حاضر «الغم» نیز برای در دسترس بودن در گالری آریانا در زمستان ۱۳۹۴ نوشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع تابستان سال بعد در تماشاخانه ایرانشهر به حاضر درآمد. این بار به بهانه تخلیه نمایشنامه، نیمه هایی اجتناب کرده اند آن را همراه خود ورزشی مهتاب نصیرپور، افشین هاشمی، اندیشه ولاوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزین مهدس بازخوانی می کنیم.

۲ نمایشنامه «دعوت به مراسم اسیدپاشی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آدامس» توسط «دارالوراق» را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تذکر نازی های اسماعیلی چاپ شده شد. دلیل پایین جلد این کتاب به خوبی نماد می دهد کدام ممکن است ۲ نمایشنامه این کتاب همراه خود همه تمایز هایی کدام ممکن است دارند در یک واحد عامل مشترک هستند. این فراتر اجتناب کرده اند انواع همان قدیمی درام برای بدست آوردن به ترفندهای تئاتری برجسته است.

آشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشنامه خوانی ۲ نمایشنامه دعوت به مهمانی اسیدپاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدامس ساعت ۲۰:۳۰ شنبه ۲۰ فروردین ماه در قالب این سیستم هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ساعت شب در شهر زاده برگزار شد. تئاتر.

ویژه این سیستم هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ساعت شب در قالب رپرتوار همراه خود مدیریت محسن میرزاخانی هر ساعت شب ساعت ۲۳ در سالن شماره ۳ شهرزاده برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار مختلفی اجتناب کرده اند متیو دلاپورت به همان اندازه اسماعیل خلج خوانده تبدیل می شود. آنجا.