مراسم معارفه سرپرست روابط نهایی وامور بین الملل بیمه ایران برگزار شد


مراسم معارفه داود سیاح سرپرست روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل بیمه ایران همراه خود حضور دکتر عبدالصمدخدامی سرپرست معاونت حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق امور استانها شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها، درگیری آرا سرپرست مدیریت حراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی مونسان سرپرست محل کار کل سرپرست مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند کارگران روابط نهایی وامور بین الملل برگزارشد.
به گزارش پایگاه خبری تفاهم وب مبتنی بر، دکتر خدامی در مراسم معارفه اجتناب کرده اند شرکت ها ولی مهدی پور، سرپرست سابق تحسین وداود سیاح را بعنوان سرپرست کل جدید راه اندازی شد نمود.
خدامی {در این} مراسم، تاکید کرد: روابط نهایی بعنوان خوب مجموعه واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم، در جهت اطلاع‌رسانی وگسترش سنت بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توجه تا حد زیادی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه گذاران اجتناب کرده اند شرکت ها نمایندگی، موقعیت مهمی را ایفا می تدریجی، قطعا همراه خود حضور سرپرست جدید شاهد اتفاقات خوبی در بخش {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم تا حد زیادی همراه خود همه بخش های داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون سازمانی خواهیم بود.
سرپرست مدیریت روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل {در این} مراسم ضمن تکریم زحمات مدیران سابق روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به توقعات مدیریت ارشد نمایندگی اجتناب کرده اند روابط نهایی، عنوان کرد: روابط نهایی در تعدادی از سال جدیدترین موقعیت فوق العاده مهمی در گروه ها پیدا کرده است. همراه خود ملاحظه به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی در فضای گروه درست در این لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذاری دنیای آنلاین ما در {اطلاع رسانی}، همراه خود طراحی این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارایه استراتژی ها کارشناسی، درصدد ارتقاء جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت روابط نهایی در مجموعه بیمه ایران هستیم.