مسابقه کتابخوانی «روخوانی در قرآن ۲» برگزار تبدیل می شودبر ایده بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) خراسان رضویهمزمان همراه خود ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین سال متوالی مسابقه کتابخوانی «اندیشه در قرآن ۲» در ۲ بخش کودک، نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ شده به همت کانون زیبایی شناختی هنری شهید روحی برگزار تبدیل می شود.

علی اکبر روحی کلخاتمی سرپرست وسط زیبایی شناختی هنری شهید روحی ذکر شد: این مسابقه به همت کانون زیبایی شناختی هنری شهید روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} اداره کل اسلامی استان برگزار تبدیل می شود. اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد خراسان رضوی.

وی افزود: در بخش بزرگسالان، کتاب آداب روزه – حالت روزه» برگرفته اجتناب کرده اند بیانات رئیس معظم انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان «کتاب به آیه» است. منشا رقبا است.

روحم ذکر شد: کتاب آداب روزه – حالت روزه – برگرفته اجتناب کرده اند بیانات رئیس معظم انقلاب اسلامی گزیده ای اجتناب کرده اند مجموعه طرفدار ها، نصایح، تحلیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواعظی است کدام ممکن است در بیانات آن حضرت آمده است. رئیس معظم انقلاب اسلامی. معظم له در ۲۲ ماه آخر ماه مبارک رمضان – اجتناب کرده اند سال ۱۳۶۹ به همان اندازه ۱۳۹۰. است. در مقدمه این کتاب آمده است: «در انواع مطالب این کتاب به ۲ عملکرد ملاحظه شد: اول؛ موضوع سخنان ماه مبارک رمضان، معارف دینی درمورد به روزه، آداب نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید واجبات. مؤمنان {در این} ماه اجتناب کرده اند تذکر شخص خاص، اجتماعی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره ثانیاً هر سال ساده اجتناب کرده اند اول ماه مبارک رمضان به همان اندازه نوک عید سعید فطر اشاره کردن شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به شد: نحوه نمایندگی در آزمون تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای مشاوره وسط دیجیتال مسابقات کتابخوانی در مکان www.m-ketab.ir را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان می توانند به همان اندازه ۳۰ اردیبهشت در آن نمایندگی کنند.