مشاور مجلس: امسال ۴ هر دو ۵ تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ایرانی پرتاب تبدیل می شود
یکی اجتناب کرده اند مهمترین موضوعات گزارش وزیر ارتباطات در مونتاژ در این زمان موضوع جامعه سراسری داده ها بود.