مصطفی تاج زاده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شد


به گزارش خبرنگار قضایی مهر مصطفی تاج زاده یکی از محکومان امنیتی فتنه ۸۸ امروز به اتهام اجتماع و تبانی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شد.

اتهام دیگر تاج زاده نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی است چرا که دستور بازداشت وی از سوی مراجع قضایی صادر شده است.