مظفری: گل مناسب استقلال مردود شدبه گزارش خبرگزاری اطلاعات تحت وب; نوید مظفری کسب اطلاعات در مورد انتخاب کردن ورزشی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی ذکر شد: انتخاب کردن ورزشی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی بر عهده خدمه داوری امیرالعرب البراقی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ کمک داور مجرب مهدی العیجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن انثاری هستند. اولین اخطار مسابقه برای شرکت کننده نساجی جلوگیری اجتناب کرده اند حمله کارآمد در پایین بود
این صحنه گل مشخصی نداشت چون مدافع عکس نزدیک محل خطا حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب داور مناسب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام نیمه اول خدمه داوری خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون خطاهای اساسی بود.

وی افزود: داور در دقیقه ۵۲ به خوبی همراه خود شرکت کننده استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند خطا، مکان برتر او در دقیقه ۵۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت جسمی خوبش در دقیقه ۹۲ او را آرام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطایی روی شرکت کننده رخ نداد. شرکت کننده نساجی در استقلال. محوطه جریمه یکپارچه مسابقه مناسب بود. اعتراض کادر فنی استقلال انصافاً غیر نسبتاً بود چرا کدام ممکن است بازگشت توپی کدام ممکن است در نهایت مسابقه به تیرک دروازه پارچه ای حتی به جاده دروازه هم نزدیک نشد چه برسد به گل. دقیقه ۱۱۲: گرچه توپ به شرکت کننده نساجی با این حال خطای هند رخ نداد. در دقیقه ۱۱۳ داور به خطا گل استقلال را مردود گفتن کرد. بازیکنی کدام ممکن است گل ها را زد هیچ تماسی همراه خود دروازه بان نداشت. این دروازه بان همراه خود مدافع تیمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب داور {در این} صحنه خطا بود.

اصولاً بیاموزید: