مقامات اسلامی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام (داعش) به نظر می رسد خوب سیستم ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی افزاری بود.


بر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) «دانه خون» رمانی تاریخی در سبک تغییر همراه خود موضوع داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید غارت اصفهان، شهری غنی اجتناب کرده اند سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن ایرانی اسلامی است. کدام ممکن است توسط کتابخانه معارف در ۲۶۳ صفحه آشکار شده است. «بذر خون» داستان رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانانی است کدام ممکن است در پرتو خیانت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود ضعیف پتانسیل ها، جان شخصی را برای نجات وطن به خطر انداختند. این به نظر می رسد داستان است. با این حال در داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود خوب تأثیر فلسفی برخورد با هستیم. آنچه محمد فیضی شخص {در این} تأثیر به آن است می پردازد، درگیری درونی قهرمان داستان همراه خود خودش است کدام ممکن است به نظر می رسد بیرونی اش در رویارویی همراه خود داعش متجلی تبدیل می شود. به معنای واقعی کلمه هستند هدف اولین نویسنده سوئیچ این ایده است کدام ممکن است هر شخص در داخل شخصی همراه خود داعش مواجه است کدام ممکن است باید همراه خود آن کشتی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حریم شخصی شخصی حفاظت تنبل.


ساختار این کتاب همراه خود مهمت ویسفرید {در این} مورد بحث شد.

ابتدا به سراغ مقدمه هر دو مقدمه کتاب می رویم. {در این} نیمه فایل صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری روایت گذشته تاریخی را به اصرار ویرایشگر داستان کنار هم قرار دادن کرده ام. سوالی کدام ممکن است در افکار معما تحمیل تبدیل می شود اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه تأثیر ممکن است خوب گذشته تاریخی در جاری تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب سازی رمان آموزشی تخیلی نیست؟
آره به معنای واقعی کلمه هستند، مقدمه نیز بخشی اجتناب کرده اند شخصی داستان است. من می خواهم نویسنده ای نیستم کدام ممکن است این مقدمه را نوشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل کرده است. او نویسنده ای است در شبیه به فضای گذشته تاریخی در جاری تنظیم. به معنای واقعی کلمه هستند، داستان در ۲ درجه روایت می‌شود: مقدمه: روایت اول فردی داستان‌نویسی است کدام ممکن است در دنیای پس اجتناب کرده اند داعش مسکن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاو است کدام ممکن است بداند داستان آهنگرها چیست. او تجزیه و تحلیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین تر روزنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه کتاب کدام ممکن است محصول تجزیه و تحلیل همین نویسنده دانستن درباره گذشته تاریخی کشورش است کدام ممکن است به این رمان تغییر شد.

«دانه خون» اولین تأثیر ممکن است در سبک تاریخی است با این حال گذشته تاریخی تنظیم کرده است. چطور انتخاب گرفتید {در این} زمینه بنویسید؟
برای {پاسخ به} این پرس و جو اجازه بدهید خوب پرس و جو تولید دیگری بپرسم. چرا در وهله اول گذشته تاریخی را تنظیم می دهیم؟ در نظر گرفته شده می کنم {پاسخ به} این پرس و جو مفید باشد. من می خواهم برای سوالی کدام ممکن است پرسیدی ۲ پاسخ این است دارم.

اول اینکه همراه خود حوادث تاریخی مواجه هستیم کدام ممکن است جادوی روایی دارند با این حال اگر مسیرشان را عوض کنیم این جادو دوچندان تبدیل می شود. شناخته شده به عنوان مثال، اگر شاهزاده ای غول پیکر ترور نمی شد هر دو پادشاه به جای آن بستگی به نیروی زمینی، خوب نیروی دریایی نیرومند می مونتاژ… نشستن بر روی این آثار تاریخی انتخاب های زیادی را در اختیار نویسنده مکان ها کدام ممکن است همراه خود آن ممکن است گزارش های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالبی اجتناب کرده اند گذشته تاریخی حاضر دهد.
با این حال پاسخ دوم کدام ممکن است برای من می خواهم اجتناب کرده اند همه مهمتر است: گذشته تاریخی جهان شکست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی های ملت هاست. اگر دنیا اتفاق نمی افتاد چه اتفاقی می افتاد؟ جاری هر نگاهی همراه خود ملاحظه به نگاهی کدام ممکن است به جهان دارد، تفسیر خاص شخصی را اجتناب کرده اند این پیروزی هر دو شکست خواهد گرفت.

شناخته شده به عنوان مثال در فیلم The Inhabitant of the Tall Tower همراه خود پیشرفته مواجه می شویم کدام ممکن است در آن همدست در درگیری جهانی دوم پیروز شدند. تصویر این جهان به افراد آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا این حق را می دهد کدام ممکن است حتی جنایاتی معادل بمباران اتمی هیروشیما را توجیه کنند. برای مثال، اگر درسدن در منقل نمی گاز، هر دو هیروشیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکازاکی به خاکستر تغییر نمی شدند، شخص ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی کابوس کتاب را می زیست. من می خواهم نیازی ندارم این داستان گذشته تاریخی را تصمیم گیری کنم. این ۹ حرفه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ موضوع، با این حال می‌خواهم به امکانات داستان‌سرایی در دنیای بلافاصله ردیابی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این نتیجه برسم کدام ممکن است تنظیم گذشته تاریخی ژانری قادر مطلق برای خاص موضوعات فوق العاده مهمی است کدام ممکن است قابل دستیابی است اجتناب کرده اند خاص مستقیم آن‌ها هراس داشته باشیم.

چرا سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلط داعش را شناخته شده به عنوان اولین تأثیر آموزشی تخیلی شخصی محدوده کردید؟ هدف ممکن است اجتناب کرده اند {نوشتن این} برهه اجتناب کرده اند گذشته تاریخی به شکلی متحول کننده چه بود؟
در واقع داعش موضوع خاصی برای سوریه نیست. در دوران سلطنت شخصی عراق، شمال آفریقا، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اروپا را اشغال کرد. من می خواهم نیازی ندارم این صحبت به تحلیل داعش بپردازد، از موضوع بی نظیر داستان من می خواهم داعش نیست. با این حال می‌خواهم به این نکته ردیابی کنم کدام ممکن است داعش به نظر می رسد خوب ماشین ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی‌افزاری است کدام ممکن است ادامه دارد پابرجا مانده است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام قابل دستیابی است در هر جای دنیا منحصر به فرد باشند.

با این حال چرا این دوران اجتناب کرده اند گذشته تاریخی را محدوده کردید؟ اگر بخواهم صادقانه پاسخ دهم، قبلاً این دوران را به من می خواهم اصرار داده بودند. پیشرفته کدام ممکن است داعش در آن نابود نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقاً قدرتمندتر هم شده است. این اصرار برایم جذاب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین زمینه است کدام ممکن است داستان «شخص ماسکر» را رئوس مطالب کردم. من می خواهم به جای آن هدف اصلی بر داستان داعش، انسان را در وسط روایت قرار می دهم کدام ممکن است در یک واحد بازدید درونی است. به عنوان جایگزین، مقامات اسلامی در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام (داعش) به خاطر داستان این شخص در فیلم دانه خون در بیمارستان بستری شد.
گفتید موضوع داعش ارائه می دهیم حاضر شد. هدف ممکن است برای پذیرش این اصرار چیست؟
اجازه دهید به مقدمه بحث شخصی برگردم. همراه خود برای درمان این مقدمه تمدید شده، می خواستم به این سطح برسم کدام ممکن است انگیزه من می خواهم برای دسترسی دنیای “دانه خون” را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان مهار نشدنی داعش، ملاحظه به اهمیت تنظیم گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات روایت باشد. من می خواهم نیازی ندارم کار دیگران را تصمیم گیری کنم، با این حال وقتی چیزی را با بیرون دقت تکرار می کنیم، آن عبارت بی فکر تبدیل می شود. به نظر می رسد مانند است خوب جایی آقای امیرخانی آموزش داده شده است شخصیت ها را می سازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد در شرایطی قرار می دهند کدام ممکن است زمینه داستان را می سازد. شبیه خوب آزمایش هر دو شبیه سازی. شخصیت ها به این شرایط پاسخ آرم می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان تعیین کنید خواهد گرفت.

بستر داعش برای من می خواهم خیلی به این ماجرا نزدیک است. شخصیت ها {در این} مواقع چشمان شخصی را باز می کنند، انبساط می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب می گیرند. ما می خواهیم داعش را مستقیماً {در این} موارد نبینیم، با این حال تأثیر آنها را بر نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده شخصیت ها درک می کنیم. قطعا بنده کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی های زیادی دارم. با این حال من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم این روش درستی برای برخورد همراه خود پدیده ها، حداقل در بخش مفصل است. چیزی کدام ممکن است من می خواهم سعی کردم به آن است نزدیک شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند به نظر می رسد الهام بخش اجتناب کنم. در چنین حالتی، همراه خود وجود اینکه داعش موضوع بی نظیر داستان نیست، احتمالاً درک دقیق تری اجتناب کرده اند آن به انگشت خواهیم آورد.

ممکن است اهل جهان لرستان هستید. چرا در داستان اجتناب کرده اند شهر اصفهان شناخته شده به عنوان مقر داعش استفاده شد؟
به نکته خوبی ردیابی احتمالاً انجام دادی اتفاقاً در ساختار اولین، لوکیشن داستان لرستان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن داستان شهری، به داستان عشایر استان لرستان پرداختم. با این حال طی رایزنی ها به این نتیجه رسیدیم کدام ممکن است جنبه نمادین اصفهان برای این رمان صحیح ترین است. ما آثار ساختار زیادی اجتناب کرده اند اولین حکومت کامل شیعی در اصفهان داریم کدام ممکن است دیدن خرابه های این آثار جنبه نمایشی قدرتمندی تحمیل می تنبل.

داستان ممکن است همراه خود خوب کابوس قتل آغاز تبدیل می شود. وضعیت اسفبار معاونی کدام ممکن است فرمانده نیروی دریایی القاعده را کشت. سوالی کدام ممکن است در افکار خواننده تحمیل می‌شود اینجا است کدام ممکن است چرا معاون باید فرمانده کهنه‌کار شخصی را کدام ممکن است همراه خود اقداماتش مانع اجتناب کرده اند تهاجم مقامات اسلامی در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام (داعش) به سرزمین‌های اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند آن شد کدام ممکن است در نتیجه سقوط داعش شد، ترور تنبل. . معاونی کدام ممکن است توسط خودم ادعای دوست داشتن وطن داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در نجات وطن اجتناب کرده اند انگشت داعش بود؟
پاسخ این پرس و جو را باید در داستان {جستجو کرد}. اساساً در دنیای داستان، انگیزه ها باید کت و شلوار همراه خود اعمال شخصیت های داستانی باشد. این موضوع روزی اهمیت بیشتری پیدا می تنبل کدام ممکن است قهرمان داستان مرتکب ممکن معادل قتل شود. اعتقاد کنید در همین داستان شخص شناخته شده به عنوان خوب مدافع در برابر این نیروهای مهاجمی کدام ممکن است قصد تصرف شهر را دارند می ایستد. می دانیم چه پریشانی بزرگی به این انرژی می گویند داعش. در چنین حالتی کشتن دشمن کدام ممکن است در واقع انسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را نباید فراموش کرد، کت و شلوار همراه خود انگیزه ای است کدام ممکن است تعیین کنید خواهد گرفت. این دلیل است قابل دستیابی است شخصیت داستان انگشت به این حرکت بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دچار اشکال نشود. با این حال اگر انگیزه های پایین این اقدام ناکافی باشد هر دو انگشت کم آونگ را بین حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل بچرخانیم چه؟ {در این} شرایط اشکال اساسی به نظر می رسد تبدیل می شود. من می خواهم نتیجه می‌گیرم کدام ممکن است اگر انگیزه‌های شخصیتی برای کشتن رهبرشان غیرقابل شکست، خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافی بود، مشکلی وجود نداشت کدام ممکن است بعداً همراه خود شخصیت نبرد خانه داشته باشیم.

فصل قبلی، موقعیتی را برای قهرمان داستان تصور کردم، شبیه مکان کافه آنونگر برای کشتی همراه خود زک. چرا قهرمان داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان او را همراه خود کافه آنونگر ارزیابی کردید؟ خواه یا نه ارتباطی بین این ۲ مورد همراه خود حمله داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعان حرم موجود است؟
من می خواهم واقعاً این به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تصویر را ترجیح می دهم. خیلی اجتناب کرده اند اعضای خانواده تولید دیگری هم این نکته را به من می خواهم منتقل کردند کدام ممکن است شخص در شبیه به جایی کدام ممکن است گفتم شخصیت کافه آنونگر را به ذهنم آورد. تعیین کنید نمادین پست شخص مسگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافه آنونگر نتیجه محدوده آگاهانه من می خواهم نبود. به معنای واقعی کلمه هستند، شاید اختلاط این خوب ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوره ها در دنیای نویسنده {در این} شرایط منعکس شود. همراه خود این جاری، هم در داستان کاوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در «دانه خون» شاهد شرایطی هستیم کدام ممکن است دنیای داستان به سازش همراه خود غول نابودی نزدیک تبدیل می شود. انبوه این مثال، گذشته تاریخی اسطوره ای- تاریخی بشر ایرانی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکرد اسطوره ها حمل این خوب ارزش ها بر مبنای نمادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ این دیدگاه به فناوری های بلند مدت است. در نظر گرفته شده می کنم همین الگو را در داستان شخص مسگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجسم داستان کافه آنونگر در «دانه خون» شاهد باشیم.

با این حال پاسخ پرس و جو دوم: ژاق برای جلب رضایت بزرگان دیار شخصی مونتاژ ای انجمن می دهد به همان اندازه اگر فریدون خواب دیده همراه خود مبایعه نامه بزرگان در برابر این او بایستد. کافه آهنگر این تجهیزات را غیرفعال می تنبل. عزاداران بزرگی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کانون نبرد در اطراف می شوند به همان اندازه مسکن دستی تری را تصور کنند. حالا خواه یا نه می توان این مثال را همراه خود آنچه کدام ممکن است ما پایین بالا گذاشتیم (حمله داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعان حرم) هماهنگ کرد؟ پاسخ این پرس و جو به دنیای داخل هر شخص می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصاً باید به ایده ها کلی سپرده شود.

عنوان روی جلد اجتناب کرده اند کدام فصل کتاب تحت تأثیر قرار گرفت شده است؟
«دانه خون» روی به هیچ خوب اجتناب کرده اند فصل های کتاب ردیابی نمی شود. هر دو بیشتر بگویم همراه خود این عنوان به «دانه خون» نرسیدم. اگر معما عامل عکس اجتناب کرده اند فصل های کتاب اختراع کرده باشد، پاسخ آن پرس و جو برای آن معما قطعا شبیه به چیزی است کدام ممکن است پیدا کرده است. به هر طریقی برای من می خواهم فضای عمومی داستان مهم بود.

شناخته شده به عنوان اولین تأثیر در زمینه گذشته تاریخی تغییر آفرین (آموزشی تخیلی)، چقدر اجتناب کرده اند نگارش این تأثیر رضایت داشتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کدام فصل اجتناب کرده اند کتاب تا حد زیادی ارتباط برقرار کردید؟
رضایت نسبی است. در زمان تخلیه، احتمالاً این کتاب را بهتر از تأثیر هر دو حتی برتر شخصی می دانستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نظرم تنظیم کرده است. هر دو آن موقع درگیر استاندارد کار بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان نگرانم. متعاقباً، پاسخ من می خواهم به این پرس و جو ساده برای این دوم اصلی است، حتی بعد اجتناب کرده اند خوب ساعت.

به عنوان جایگزین، اجازه دهید به اولین کار آموزشی تخیلی شخصی بپردازم. به معنای واقعی کلمه هستند «دانه خون» اولین کار آموزشی تخیلی من می خواهم نبود. تعدادی از ماه در گذشته اجتناب کرده اند «بذر خون» کتاب عکس به تماس گرفتن «نابودی مردی کدام ممکن است معاصر بیدار تبدیل می شود» آشکار کردم. این تأثیر تاریخی با بیرون تنظیم است، اما علاوه بر این دانستن درباره شهری ویران شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردی است کدام ممکن است {در این} شهر نامطلوب جستجو در شخصی می گردد.

پرسیدم همراه خود کدام گروه تا حد زیادی ارتباط برقرار می تنبل. در جاری حاضر به فصل خاصی در نظر گرفته شده {نمی کنم}. با این حال بخش‌هایی اجتناب کرده اند داستان {به دلیل} ارتباطی کدام ممکن است همراه خود آن‌ها برقرار کرده‌ام هر دو تأثیری کدام ممکن است روی دوستانم گذاشته‌ام، بیشتر اجتناب کرده اند بقیه در ذهنم می‌ماند. شناخته شده به عنوان مثال صحنه ای کدام ممکن است نورا را در ابتدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتهای کتاب به تصویر می کشد. هر دو جایی کدام ممکن است شخص شخصی را در الهام عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلسه غوطه ور می تنبل. بخش‌های عکس هم هست، با این حال اجتناب کرده اند ترس خنثی کردن تأثیر این صحنه‌ها بر تماشاگر همراه خود ادعا کردن، تولید دیگری نمی‌گویم.

خواه یا نه در بلند مدت شاهد کار عکس در همین سبک اجتناب کرده اند ممکن است خواهیم بود؟
من می خواهم قادر نیستم پاسخ روشنی به این پرس و جو بدهم. ادامه دارد در جاری کسب تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن در ژانرهای مختلف هستم. یادآور این سبک به عناصر زیادی درمورد تبدیل می شود کدام ممکن است مدیریت چندانی روی آنها ندارم. امیدوارم اگر زمانی به این سبک برگردم، حتی وقتی در قالب جدیدی نباشد، حداقل حرف جدیدی برای ادعا کردن داشته باشم.