ملوان رهنما در عکس اجتناب کرده اند خالکوبی جدید شخصی نیز افشا می تدریجی!


بهارات رهنما بازیگر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون کدام ممکن است مدتی است پا جای پای ریحانا پارسا گذاشته است، اجتناب کرده اند خالکوبی جدید شخصی افشا کرد.

به وقت صبح – بهارات رهنما علیرغم انتقادها عکسی در اینستاگرام چاپ شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد داد کدام ممکن است روی بازو راستش خالکوبی جدیدی دارد.

بهارات رهنما از خالکوبی جدید خود رونمایی کرد!

برخی اجتناب کرده اند مشتریان به این موضوع ردیابی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنند بهارات رهنما در ظاهر شدن پیش قدم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه کسب درآمد اجتناب کرده اند اینستاگرام را در پیش گرفته است.

بیاموزید: خانم حاج همراه خود این عکس/عکس حرصش را به «بهارات رهنما» ابراز کرد.

بهارا رهنما اجتناب کرده اند کارگردانی چه اظهار داشت؟

او با توجه به کارگردانی در صفحه اینستاگرامش نوشت:

این عکسی اجتناب کرده اند پایین صحنه فیلمبرداری اولین فیلم بلندم به تماس گرفتن عطر آخر اردیبهشت است کدام ممکن است همراه خود همکاری من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادمر راستان گران نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دستور برای من می خواهم نوسازی شده است.

ملوانان رهنما دانستن درباره زمان حاضر نیز گفتند کدام ممکن است این فیلم هم اکنون در آستانه اکتسابی پروانه حاضر است.