منشأ دستورالعمل ها غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل دستیابی افسران دولتی اجتناب کرده اند دیدگاه عبدی


به گزارش خبرآنلاین، عباس عبدی، سرزنده سیاسی اصلاح طلب نوشت:

شاید سوال کردن کنیم کدام ممکن است خواه یا نه بالقوه است عالی معاون وزیر با بیرون کوچکترین درکی اصل داده قیمت ها اجتناب کرده اند عصر به همان اندازه صبح به هزینه سال بعد برگردد؟

به صورت جداگانه هر انسانی کدام ممکن است حداقل درجه اعلان داشته باشد از آن آگاه است کدام ممکن است این کار غیر ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر بالقوه است پس چرا صادر می تدریجی؟

فشار از حداکثر پایین صحنه پوشش در ایران منشأ این دستورالعمل ها غیرمعمول است.

اصل و نسب

تا حد زیادی بیاموزید:

۲۱۱۲۴