مهمترین مشکل های صنعت بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های هوشمندسازی عملیات بیمه


چهارمین سمینار مدیران حراست صنعت بیمه به ریاست وسط حراست وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در ساختمان مرکزی نمایندگی بیمه دانا برگزار شد.

{در این} مونتاژ کدام ممکن است در گذشته تاریخی ۱۸ فروردین ماه به میزبانی اداره کل محل کار حراست نمایندگی برگزار شد، اعضای «کمیته بیمه صنعت بیمه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه اعضای حاضر در مونتاژ به تجزیه و تحلیل مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب پیش روی صنعت بیمه پرداختند. آنها بر لزوم تعیین تنگناها تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل فساد در صنعت بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مقابله همراه خود آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نحوه برخورد همراه خود مشکل های بلند مدت را عالی کردند.

{در این} مونتاژ پس اجتناب کرده اند سخنان حسن ابراهیمی مشاور وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس وسط حراست وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی اکبر تورچوند رئیس کل محل کار تامینی بیمه مرکزی در خصوص نیازها این مونتاژ همراه خود هدف هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم روزافزون برای بدست آوردن به نیازها متعالی نمایندگی های بیمه بر لزوم سنت سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی پرسنلی تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر بهره مندی اجتناب کرده اند مزایای صنعت بیمه تاکید شد.

در ابتدای این مونتاژ دکتر اکبر بهاروند مدیرکل محل کار تامین ایمنی بیمه دانا ضمن خیرمقدم به مدیران حراست صنعت بیمه به نیازها برگزاری چهارمین نشست هم اندیشی مدیران حراست نمایندگی های بیمه ردیابی کرد. ابراز امیدواری کرد: کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مورد نیاز را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده مضاعف ذینفعان مربوطه، انتخاب گیری برای حاضر راهکارهای صحیح برای برون سر خورد اجتناب کرده اند مشکلات تسریع شود.

پس اجتناب کرده اند نوک مونتاژ دکتر رضا جعفری مدیرعامل نمایندگی بیمه دانا گزارشی کامل اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های صنعت بیمه حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای مورد نیاز را برای تعمیر این مشکلات حاضر کرد.

وی شفافیت اطلاعاتی را مشکل صنعت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند تهیه صورت های پولی صنعت بیمه بر ایده استانداردهای در سراسر جهان گزارشگری پولی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بیمه یکی اجتناب کرده اند ابزارهای مهم برای مقامات است. اقتصاد، اطمینان حاصل شود که حاضر دانش تا حد زیادی. شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکل: حیاتی است صنعت بیمه همراه خود آسانسور زیرساخت های مورد نیاز {به سمت} ورزش های بیمه ای هوشمندتر حرکت تنبل.

مدیرعامل بیمه دانا به موقعیت کارآمد صنعت بیمه در مقیاس مختلف مالی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس انجام نمایندگی های خانه را همراه خود صنعت بیمه جهانی ارزیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: متاسفانه همراه خود وجود افزایش نسبی ضریب تأثیر می گذارد بیمه در ایران باقی مانده است همراه خود معمولی جهانی شکاف زیادی داریم.

دکتر جعفری بر لزوم اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنگری برخی اصول، مقررات، آیین‌نامه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشنامه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌اندازی سامانه کامل آماری در صنعت بیمه همراه خود هدف کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه‌سازی دانش، ابزاری فوق العاده مهم تواند به شما کمک کند انبساط تاکید کرد. صنعت بیمه در جاری افزایش است.

وی بر طراحی محصولات جدید بیمه ای، سازماندهی بیمه عمر بیشتر مبتنی بر سهام، طراحی وسط مدیریت ریسک بر ایده استانداردهای مورد نیاز، تحمیل موسسه مالی اطلاعاتی برای نخبگان صنعت بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی سامانه دانش یکپارچه در صنعت بیمه ابراز امیدواری کرد: همراه خود موقعیت آفرینی پرانرژی مدیران حراست صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مضاعف آنان، آسیب شناسی برای تعمیر آن تسریع شود.

دکتر تاکید کرد. جعفری تاکید کرد کدام ممکن است مدیران امنیتی در افزایش ورود به کار، اصلاح پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب‌گیری فوق العاده مؤثر هستند.

در خاتمه این نشست اعضای کمیته ضمانت‌های صنعت بیمه همراه خود شناخت اجتناب کرده اند میزبانی نمایندگی بیمه دانا برای برگزاری این نشست، بر لزوم مخلوط‌بندی راهکارهای می خواست برای تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های صنعت بیمه تاکید کردند.