مونتاژ شورای برتر حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره پس اجتناب کرده اند ۸ سال به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.


منصفانه گزارش اطلاعات وب مبتنی بر به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری، روز پنجشنبه {در این} دیدار آقای ابراهیم رئیسی به تسهیل سفرهای حج شناخته شده به عنوان منصفانه کار مهم ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات این سفرهای مذهبی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مورد نیاز است حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج همراه خود همکاری ذیربط ساماندهی شود. وزارتخانه ها راهی صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست برای بازدید زائران به اماکن زیارتی به طور قابل توجهی عتبات عالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه به صورت اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی.

رئیس‌جمهور همراه خود ردیابی به گلایه‌های بحق افراد اجتناب کرده اند ارزش‌های فوق‌العاده سفرهای اثیری به‌ویژه در زمان‌های خاص، به تجهیزات‌های دولتی ذیربط هشدار داد: به افراد اجازه ندهید به تماس گرفتن بازدید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارتی کدام ممکن است بیشتر مردم سودای کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت را دارند. برای خرس فشار توصیه افراد.

تمرکز اصلی بر لزوم تسهیل و ارزان بودن سفر به اماکن زیارتی است

رئیس جمهور بر لزوم پیگیری بازگشایی مرزهای زمینی همراه خود عراق تاکید کرد.

رئیس‌جمهور علاوه بر این اصل داد به همان اندازه همراه خود هدف تخفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل بازدید زائران، تکنیک اجاره هواپیماهای مسافربری به عتبات اجتناب کرده اند سوی وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هواپیمایی کشوری به گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره واگذار شود.

علاوه بر این {در این} مونتاژ به اصل رئیس جمهور همراه خود عنایت به جایگزین باقی مانده به همان اندازه ایام حج مقرر شد تمهیدات مورد نیاز برای اقامه این مناسک دینی توسط تجهیزات های دولتی صورت گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات {در این} رعایت شود.

۲۱۲۱۷