میزان افزایش مستمری مددجویان موسسات حمایتی ادعا شد


به گزارش خبرنگار مهر: به من می خواهم مصوبه مجلس شورای اسلامی، مستمری مددجویان موسسات حمایتی بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته کمک امسال ۲۰ نسبت افزایش خواهد یافت.

بختیاری رئیس کمیته کمک نیز اظهار داشت: این افزایش اجتناب کرده اند فروردین ماه سال جاری اجرایی تبدیل می شود.

در صورتی کدام ممکن است به هر دلیلی این افزایش در فروردین ماه واریز نشود، این افزایش همراه خود مستمری فروردین ماه انجام تبدیل می شود.

مبلغ مستمری مشتریان در سال ۱۴۰۰ برای خانوار خوب نفره ۳۵۰ هزار تومان، ۲ نفره ۵۰۰ هزار تومان، سه نفره ۷۰۰ هزار تومان، ۴ نفره ۹۰۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالای خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید صد تومان {بوده است}. هزار تومان

{چه کسی} – کدام به من می خواهم مجلس امسال این رقم را برای خوب خانوار خوب نفره ۴۲۰ هزار تومان، ۲ نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، ۴ نفره خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر بالای خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۰ هزار تومان اندیشه در مورد است.