میزبانی هنرهای نمایشی «هفته آثار هنری انقلاب اسلامی» – تئاتر وب مبتنی بر


مجموعه تئاتر مدینه همزمان همراه خود «هفته آثار هنری انقلاب اسلامی» میزبان چندین حاضر خیابانی، حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمان همراه خود حضور هنرمندان در میدان است.

به گزارش تئاتر اینترنتی به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل هنرهای دراماتیک، همزمان همراه خود فرارسیدن «هفته آثار هنری انقلاب اسلامی» مجموعه تئاتر شهر میزبان چندین اقدام در جاده است، اجراهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند شنبه، تعطیل. در روز سه شنبه ۲۳ آوریل. نشست رمان خوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمان خوانی همراه خود حضور هنرمندان سرشناس این موضوع ها برگزار تبدیل می شود.

این ویژه این سیستم ها اجتناب کرده اند ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰ توسط اداره کل هنرهای دراماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری مجموعه تئاتر شهر، شهرداری قلمرو ۱۱ تهران، صفحه بحث هنرهای دراماتیک ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره تئاتر خیابانی این اداره کل برگزار تبدیل می شود. هنرهای دراماتیک میزبان ساکنان تهرانی در مجموعه تئاتر شهر است.

بر مقدمه این سیستم ریزی های صورت گرفته، این سیستم اجرا به رئوس مطالب زیر گفتن شد.

شنبه ۱۰ فروردین:

۱۶:۰۰: «راوی انقلابی» همراه خود هنرمندی مرشد ابوالفضل فرمزیار / ۱۶:۲۵: حاضر «جاده ۲۹» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی مهدی صالحی / ساعت ۱۶:۴۵: حاضر «جاده منم عرش» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی علی محمد. رادمنش / ساعت ۱۷:۰۵: حاضر جاده بلون العالم به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی پویا امامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتبی خلیلی / ساعت ۱۷:۲۵: حاضر روح الله به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی همین میر مذهبی / ساعت ۱۷:۵۰: جاده سردار انقلاب. حاضر به کارگردانی اکبر قهرمانی / ساعت ۱۸:۱۵: راوی انقلاب همراه خود راهنمایی میرزا علی.

یکشنبه ۱۱ فروردین:

۱۶:۰۰: حاضر «روح الله» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی همن میرمانوی / ساعت ۱۶:۲۵: «راوی انقلاب» همراه خود هنرمندی مرشد میرزاعلی / ساعت ۱۶:۴۵: حاضر خیابانی «سردار انقلاب» به کارگردانی اکبر قهرمانی. / ساعت ۱۷:۰۵: رمان انقلاب همراه خود هنرمندی مرشد ابوالفضل فرمزیار / ساعت ۱۷:۲۵: حاضر جاده بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی مهدی صالحی / ساعت ۱۷:۵۰: حاضر خیابانی منعم آرش نوشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی شده است. علی محمد رادمنش / ساعت ۱۸:۱۵: حاضر «بلون العالم» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی پویا امامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتبی خلیلی ساخته شد.

دوشنبه ۲۲ آوریل:

۱۶:۰۰: حاضر خیابانی «۲۹» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی مهدی صالحی / ساعت ۱۶:۲۵: «راوی انقلابی» همراه خود هنرمندی مرشد ابوالفضل فرمزیار / ساعت ۱۶:۴۵: حاضر خیابانی «رنگ پرچم» نوشته شده است. به کارگردانی پویا امامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتبی خلیلی / ساعت ۱۷:۰۵ : حاضر خیابانی «آنا آرش» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی علی محمد رادمنش / ساعت ۱۷:۲۵: حاضر خیابانی سردار انقلاب به کارگردانی اکبر قهرمانی / ساعت ۱۷:۵۰: «روایت انقلاب همراه خود ورزشی مرشد میرزا علی / ساعت ۱۸:۱۵: حاضر روح خدا به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی همن معیر مذهبی.

سه شنبه ۲۳ فروردین:

۱۶:۰۰: حاضر خیابانی «آنا آرش» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی علی محمد رادمنش / ساعت: ۱۶:۲۵: حاضر خیابانی «سردار انقلاب» به کارگردانی اکبر قهرمانی / ساعت ۱۶:۴۵: حاضر جاده بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی مهدی. صالحیار / ساعت ۱۷:۰۵: «راوی انقلاب» همراه خود هنرمندی مرشد میرزاعلی / ساعت ۱۷:۲۵: حاضر «بلون العالم» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی پویا امامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتبی خلیلی / ساعت ۱۷:۵۰: حاضر «روح الله» “. به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی همین میرمنافی/ ۱۸:۱۵: «راوی انقلاب» همراه خود هنرمندی مرشد ابوالفضل فرمزیار.

اجتناب کرده اند جمله اجراهای اشاره کردن شده، معلم جواد خرمی اجتناب کرده اند مجریان بخش حاضر های آیینی در فواصل روزی مختلف به اجرای این سیستم می پردازد.