نامزدها رهن بانکی بخوانند/ رهن فرزندآوری به چه شهرهایی تعلق می‌گیرد؟
نرخ باروری در استان‌های سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، خراسان جنوبی، خورستان، یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان شمالی اجتناب کرده اند همه تا حد زیادی است.