نامه عاشقانه مهم به وزیر صمت/ بخشنامه خواهید کرد ایمنی را تضعیف می تدریجی


به گزارش خبرگزاری اطلاعات اینترنترئیس گروه بورس در نامه ای به وزارت صمت اظهار داشت: اول دی ماه ۱۴۰۰ باید به هفته آخر سال ۱۴۰۰ تغییر شود.

علاوه بر این همراه خود ملاحظه به طبقه بندی بی نظیر محصولات نمایندگی های سهامی عام گزارش شده در فهرست کالاهای مشمول مالیات، به نظر می رسد مانند است در مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان مدت این موضوع با اشاره به پیشنهادات اوراق بهادار دسترس در بازار سرمایه (بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا) دارای عقب کشیدن معنادار باشد. نتایج.” را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است انواع زیادی اجتناب کرده اند معامله گران {به دلیل} قیمت بالای جهانی موارد در اسفند ماه سال قبلی مبادلات شخصی را تحریک کردن کردند، متعاقباً موافقت همراه خود قیمت اساس به همان اندازه هفته اول دی ماه ۱۴۰۰، ایمنی را مخدوش می تدریجی. . “

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است انتخاب گروه ترتیب مقررات بازار مبنی بر اعمال مسائل صادراتی بر افزایش قیمت محصولات تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا بلافاصله آن آثار عقب کشیدن متعدد بر فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی می تواند داشته باشد.

169591679

۲۲۳۲۲۷