نقد «قرن های جاودانه» | ابنا


انتقاد کرد
بر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) روابط کلی خانه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران همراه خود دقیق اینکه نشست نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی کتاب «قرن های جاودانه» روز چهارشنبه (۴ فروردین ۱۴۰۱) {در خانه} کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران برگزار تبدیل می شود، اظهار داشت: این کتاب در سال ۱۳۸۰ برگزار تبدیل می شود.

{در این} نشست مهدی حیدری، محمدرضا حاجی آقابابایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی موهبتی کسب اطلاعات در مورد کتاب «قرن های جاودانه» سخنرانی خواهند کرد.

نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی کتاب «قرن های جاودان» چهارشنبه (۲۴ فروردین ۱۴۰۱) ساعت ۱۴ {در خانه} کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران واقع در جاده انقلاب اسلامی بین جاده فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید بردران مظفر برگزار تبدیل می شود. جنوبی پلاک ۱۰۸۰ منهای منصفانه تالار آشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این می توانند این نشست را به صورت خشمگین اجتناب کرده اند تجهیزات نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران به نشانی aparat.com/khaneketab/live تماشا کنند.