نقش مهم سوابق حقوقی نویسنده در رمان حقوقیسارا گرامی درباره رمان جنایی «سارا ابدی آرامش» که اغلب در دادگاه گفته می شود، گفت: «در صحنه دادگاه، ما شاهد پرسش و پاسخ های هوشمندانه وکیل تریسی هستیم. بازی هوشمندانه او با قوانین سیستم حقوقی آمریکا، کتاب را جذاب‌تر کرده و به نیروی محرکه داستان تبدیل می‌کند.