نمایشگاه کتاب رمضان در مساجد آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانبولبر ایده بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)این نمایشگاه کتاب هر ساله در ماه مبارک رمضان در استانبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبان تن نویسنده است کدام ممکن است آثار نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان celeb در زمینه های مختلف اجتناب کرده اند جمله ادبیات، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت اسلامی را به حاضر می گذارند.

نمایشگاه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت کدام ممکن است سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین فاصله آن توسط بنیاد دین ترکیه افتتاح شد، در سه محل قرارگیری مختلف، ۲ نمایشگاه در استانبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در آنکارا تحریک کردن به کار کرده است. این نمایشگاه اجتناب کرده اند ۹ به همان اندازه ۲۷ آوریل در حیاط مسجد احمد حمدی آکسکی آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین حیاط مسجد شملیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد فاتح استانبول برگزار تبدیل می شود.

این نمایشگاه در سال های ۲۰۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲۱ {به دلیل} شیوع بیماری های همه گیر به حالت افتادگی درآمد.

این نمایشگاه همراه خود مشارکت بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ نویسنده در زمینی به مساحت تقریبی ۲۵۰۰ مترمربع، به بومی برای برگزاری ورزش‌های مختلف زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضا تغییر می‌شود.

نمایشگاه امسال برای اولین بار فضای ویژه ای را به نشریات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشران خارجی زبان اختصاص داده است.

اردوغان در مراسم افتتاحیه مسجد شاملیکا در استانبول اظهار داشت: خوشحالم کدام ممکن است نمایشگاه هایمان را کدام ممکن است به مدت ۲ سال {به دلیل} منصفانه بیماری همه گیر تعطیل شده بود، اجتناب کرده اند اوج بگیرم. ?

اولین نمایشگاه کتاب رمضانی در سال ۱۹۸۳ در آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال بعد در آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانبول برگزار شد. هدف اجتناب کرده اند برپایی این نمایشگاه گردهمایی ناشران، نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانان در صحن مسجد در ماه مبارک رمضان بود. هدف تولید دیگری الهام بخش به کتاب دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل رفتار به تحقیق در محله بود.

در حالی کدام ممکن است نمایشگاه های کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت معمولا اجتناب کرده اند اولین روز ماه مبارک رمضان تحریک کردن تبدیل می شود، در سال های فعلی به تقاضا انتشارات اجتناب کرده اند اواسط ماه مبارک رمضان تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ساعت شب قدر شکسته نشده دارد.