نمایندگان اپوزیسیون از وزیر پیشنهادی کار: زاهدی وفا در کانادا تحصیل کرد اما کار نکرد / وزارت کار را آزاد و بدون کفش بگذارید.




وقتی گفتم آیت الله رئیسی یتیمی بود که درس خواند و طلبه شد. گفتند ۲۴ قطعه خانه و خانه با ۳-۴ هزار میلیارد دارند، گفتند هزار میلیارد است و من خانه دار هستم، آقای زاهدی وفا، یکی از این خانه ها را برای خانه دار به ما بدهید!