نگاهی عمیق به پایین صحنه قرعه کشی جام جهانی قطربدیهی است کدام ممکن است هدف بی نظیر اجتناب کرده اند انتقال جام جهانی به قطر ما هستیم. آنها نیاز دارند ما را تحریک کنند. با این حال آنها کور هستند. این جام جهانی ما را تحریک نکرد. در ساعت شب قرعه کشی جام جهانی خاص شد کدام ممکن است دشمنی ها همراه خود ما به همین جا ختم نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه ما} تماشای جدا هم بودن انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا برای حاضر بودیم. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است ما در محاصره هستیم. آنها ۹ تنها ما را در فوتبال گرفتار کرده اند، اما علاوه بر این اکنون قصد دارند ما را تحمل فشار بگذارند. معمولاً باید همراه خود ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی هر دو کمتر از همراه خود بوسنی متحد شویم. با این حال جام جهانی بداند کدام ممکن است تحمل فشار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس قرار نخواهیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها گل خواهیم زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است کاپیتان را نداشته باشیم در هیچ آزمونی آرام نخواهیم گرفت. علی دایی را به قرعه کشی جام جهانی بردند به همان اندازه بگویند او در کشورش نیروی کار فوتبال ندارد. به خبرنگار منوتو اظهار داشت: سپس در پایین صحنه قرعه کشی به او عالی قرص خواب آور دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به “لوتر متیوز” پول دادند به همان اندازه {در این} حالت اجتناب کرده اند او فیلمبرداری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دنیای آنلاین ما جهان کدام ممکن است متاسفانه دفاع کردن نشده است منتشر شده تنبل. «ببینی علی دایی خوابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشی ایران همه تخلیه؛ من اینو میگیرم واسه…» با این حال زنجیر فانتاسم کدام ممکن است تخلیه نیستیم.

جاری پرس و جو اینجاست کدام ممکن است {چه کسی} اسپری فلفل را انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا مناسب در گذشته اجتناب کرده اند قرعه کشی تکمیل شد؟ بدیهی است کدام ممکن است هدف ما بودیم، با این حال در دنیای آنلاین ما دفاع کردن نشده، طوری به نظر می رسد شدند کدام ممکن است انگار فلفل جای عکس را هدف قرار داده است! خواه یا نه دختران {نمی توانند} {در خانه} فوتبال تماشا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به استادیوم بیایند؟ چرا این مسابقات اجتناب کرده اند صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما منتشر شده تبدیل می شود؟ خواه یا نه این تحریک دختران برای حق ورود به تجهیزات گلف های مردانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی نیست؟ خواه یا نه حضور بانوان در ورزشگاه ها آنها را به وجد نمی آورد؟

چرا اول داستان اسپری فلفل را ساختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد ما را همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس گروه کردند؟ جام جهانی باید بداند کدام ممکن است ما اسپری فلفل می خوریم، باتوم می خوریم، با این حال گول نمی خوریم.

شاید برخی تصور کنند کدام ممکن است حریف بی نظیر ما در جام جهانی نیروی کار های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس هستند با این حال همراه خود نگاهی عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی به قرعه کشی این مسابقات می توان بدست آمده کدام ممکن است توانایی های جهانی باقی مانده است بر بالا نیروی کار چهارم کشورمان به هماهنگی نرسیده اند. گروه این گروه منتظر {نتیجه است}.. در جنگ همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین. اگر روسیه اوکراین را توقف نکند، اوکراین در گروه ما قرار خواهد گرفت به همان اندازه همراه خود بدنام کردن روس های محروم جام جهانی، انتقام این جنگ را اجتناب کرده اند ما بگیرد. ورزشی بی نظیر ما همراه خود نیروی کار چهارم گروه {خواهد بود}. با این حال جام جهانی بداند کدام ممکن است با بیرون خطای انسانی دروازه اوکراین را هدف می گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل می کنیم.

باید به این نکته ملاحظه کنیم کدام ممکن است این قرعه کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام جهانی برای تحمیل باری بر دوش ما گذاشته شده است. خواه یا نه به همان اندازه به فعلی در نظر گرفته شده کرده اید کدام ممکن است چرا برجام هماهنگی هسته ای را انواع کرد؟ عالی پرجام جدا عبارت جام جهانی قرار دهید به همان اندازه ببینید چرا در قرعه کشی همراه خود ۲ ملت ۱+۵ در یک واحد جام قرار می گیریم. آنها در نظر گرفته شده می کردند می توانند نتیجه ای را کدام ممکن است می خواهند به تماس گرفتن جام جهانی به ما تحمیل کنند!

کافی است همراه خود ۲ انگشت سبابه چشمانمان را اجتناب کرده اند بالا حل و فصل باز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه زوایای هر مناسبت را همراه خود دقت مورد توجه قرار گرفت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یاد داشته باشیم کدام ممکن است هر اتفاقی در دنیا رخ می دهد، حواس پرتی اجتناب کرده اند امتیازات بی نظیر است. اجازه ندهید چیزی ممکن است را پرت تنبل. عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی باشید!